รางวัลแห่งความสำเร็จ
 • ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ตราสัญลักษณ์ 5 ดวง จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2562 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • การประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บมจ. อสมท ได้รับผลการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
  100 คะแนนเต็ม จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
 • หุ้นธรรมาภิบาลหลักทรัพย์ บมจ. อสมท เป็น 1 ใน 201 หลักทรัพย์ที่ถูกจัดไว้ในบัญชีหุ้นธรรมาภิบาลสำหรับการลงทุนรวมธรรมาภิบาล
 • รางวัลองค์กรดีเด่น ด้านการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2562 บมจ. อสมท ได้รับรางวัลองค์กรดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริตประจำปี 2562 จากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต
 • รางวัลองค์กรที่ส่งเสริมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2562 บมจ. อสมท ได้รับรางวัล "ช่อสะอาดเกียรติยศ" ในฐานะองค์กรที่ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2562 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
 • โล่เชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านวัฒนธรรม บมจ. อสมท ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านวัฒนธรรมประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล จากกระทรวงวัฒนธรรม
รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 30

โดย ชมรมส่งเสริมโทรทัศน์ และมูลนิธิจำนง รังสิกุลร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

สาขา/ประเภท

 • รายการสตรีดีเด่น

รายการ/ผู้ที่ได้รับรางวัล

 • รายการ “Mom Club” ช่อง MCOT Family 14 โดย ฝ่ายสร้างสรรค์และก􀃋ำกับการผลิต บมจ.อสมท

 

สาขา/ประเภท

 • รายการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดีเด่น

รายการ/ผู้ที่ได้รับรางวัล

 • รายการ “สืบสายใย ผ้าไทยอาเซียน” ออกอากาศทางช่อง MCOT HD 30
รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2558

โดย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ ร่วมกับ มูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน์

สาขา/ประเภท

 • รายการข่าววิทยุรางวัลดีเด่น

รายการ/ผู้ที่ได้รับรางวัล

 • รายการ “ข่าวเด่นประเด็นร้อน” สถานีวิทยุ เอฟเอ็ม 96.5 เมกะเฮิรตซ์ โดย “วิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์, อภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์ และ วรรณศิริ ศิริวรรณ”์

 

สาขา/ประเภท

 • รายการข่าววิทยุรางวัลชมเชย

รายการ/ผู้ที่ได้รับรางวัล

 • รายการ “ครบเครื่องเรื่องข่าว” โดย สถานีวิทยุ เอฟเอ็ม 100.5 เมกะเฮิรตซ์

 

สาขา/ประเภท

 • รายการวิทยุสร้างสรรค์สังคมรางวัลชมเชย

รายการ/ผู้ที่ได้รับรางวัล

 • รายการ “คิดระหว่างบรรทัด” สถานีวิทยุ เอฟเอ็ม 96.5 เมกะเฮิรตซ์ โดย “วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม, อริสรา ประดิษฐสุวรรณ และ พัชรี รักษาวงศ์”

 

สาขา/ประเภท

 • ประกาศชื่นชมรายการวิทยุสร้างสรรค์สังคม

รายการ/ผู้ที่ได้รับรางวัล

 • รายการ “ฉายตะวัน” โดย สถานีวิทยุ อสมท จ.ชัยภูมิ เอฟเอ็ม 102 เมกะเฮิรตซ์
นาฏราช ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558

โดย สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์

สาขา/ประเภท

 • ประเภทรายการบันเทิงท้องถิ่นยอดเยี่ยม

รายการ/ผู้ที่ได้รับรางวัล

 • รายการวิทยุ อสมท เพื่อชุมชน “อะหยังเอ๊าะ อะหยังเอ๊าะ” โดย สถานีวิทยุ อสมท จ.ลำปาง เอฟเอ็ม 99.0 เมกะเฮิรตซ์

 

สาขา/ประเภท

 • ประเภทรายการข่าวสาระความรู้ยอดเยี่ยม

รายการ/ผู้ที่ได้รับรางวัล

 • รายการ “ลาแปแลใต้” โดย สถานีวิทยุ อสมท จ.ปัตตานี เอฟเอ็ม 91.0 เมกะเฮิรตซ์

 

สาขา/ประเภท

 • รางวัลสารคดียอดเยี่ยม

รายการ/ผู้ที่ได้รับรางวัล

 • รายการ กบนอกกะลา
รางวัล “ช่อสะอาด” ประจำปี 2559

โดย สำนักงาน ป.ป.ช.

สาขา/ประเภท

 • สาขาโฆษณา รางวัลโล่เกียรติยศ ผู้สร้างสรรค์และผู้เผยแพร่โฆษณา

รายการ/ผู้ที่ได้รับรางวัล

 • สปอตบริการเพื่อสังคมชุด “ต่อต้านคอร์รัปชั่น” โดย บมจ. อสมท

 

สาขา/ประเภท

 • สาขาข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว รางวัลโล่เกียรติยศ สารคดีเชิงข่าว

รายการ/ผู้ที่ได้รับรางวัล

 • “ค่าโง่หมื่นล้านคดีคลองด่าน” โดย “ศิริพร กิจประกอบ” ผู้สื่อข่าว กองข่าวเฉพาะกิจ สำนักข่าวไทย
 • “ตรวจสอบทุจริตโซลาร์เซลล์ สมุทรปราการ” โดย ”เยาวลักษณ์ โบราณมูล” ผู้สื่อข่าวอาวุโส ศูนย์ข่าวภาคกลางและภาคตะวันออก สำนักข่าวไทย
 • “แก๊งโจรกรรมรถข้ามชาติ” โดย “ทินกร วีระพลศิลป์” บรรณาธิการ ศูนย์ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักข่าวไทย
รางวัลข่าวเอเชียวิชั่นดีเด่น

โดย สหภาพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ แห่งเอเชียแปซิฟิก

สาขา/ประเภท

 • รางวัลข่าวเอเชียวิชั่นดีเด่นประจำเดือนสิงหาคม 2559 รายการ/ผู้ที่ได้รับรางวัล
 • ข่าวเหตุระเบิดในหลายจังหวัดภาคใต้ สำนักข่าวไทย
รางวัลการประกวดภาพข่าวสื่อมวลชนยอดเยี่ยม ครั้งที่ 19 ประจำปี 2558 – 2559 ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โดย สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย และมูลนิธิช่างภาพสื่อมวลชน

สาขา/ประเภท

 • รางวัลภาพข่าวโทรทัศน์ยอดเยี่ยม ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รายการ/ผู้ที่ได้รับรางวัล

 • ผลงาน “ชุลมุนวุ่นรับซูจี” โดย “ธีรยุทธ สุขสาคร” ช่างภาพ กองบรรณาธิการภาพ สำนักข่าวไทย

 

สาขา/ประเภท

 • รางวัลช่างภาพดีเด่นด้านโทรทัศน์

รายการ/ผู้ที่ได้รับรางวัล

 • “ชินวัฒน์ นิจผล” บรรณาธิการ กองบรรณาธิการภาพ สำนักข่าวไทย

 

สาขา/ประเภท

 • รางวัลโทรทัศน์สารคดีเชิงข่าวชนะเลิศ

รายการ/ผู้ที่ได้รับรางวัล

 • ผลงาน “นักรบประจัญบาน” โดย “กิติภูมิ อนันต์” ช่างภาพอาวุโส และ “ปวริศ กาศกูล” ช่างภาพ กองบรรณาธิการภาพ สำนักข่าวไทย
รางวัล “ประชาบดี”

โดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สาขา/ประเภท

 • โล่เชิดชูเกียรติ

รายการ/ผู้ที่ได้รับรางวัล

 • รายการ “บานไม่รู้โรย” ช่วงคลังสมอง สถานีวิทยุ อสมท เอฟเอ็ม 96.5 เมกะเฮิรตซ์ โดย “อำมร บรรจง” และ “ศิรินา สันทัดงาน”
รางวัล “สารคดีเชิงข่าวคุ้มครองผู้บริโภค”

โดย คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน

สาขา/ประเภท

 • รางวัลข่าวยอดเยี่ยมด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

รายการ/ผู้ที่ได้รับรางวัล

 • ผลงาน “ลิฟท์บีทีเอส อำนวยความสะดวกผู้พิการ” โดย “อาธิต พันธุ์ปิยะศิริ” ผู้สื่อข่าวอาวุโส กองข่าวอาชญากรรม สำนักข่าวไทย

 

สาขา/ประเภท

 • รางวัลสารคดีเชิงข่าวยอดเยี่ยมด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

รายการ/ผู้ที่ได้รับรางวัล

 • ผลงาน “ศัลยกรรมปรับโครง สร้างจมูก สวยหรือเสี่ยง” โดย “ศิริพร กิจประกอบ” ผู้สื่อข่าว กองข่าวเฉพาะกิจ สำนักข่าวไทย
รางวัล BIDC Awards 2016 “Bangkok International Digital Content Festival 2016”

โดย สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สสปน. และ 5 สมาคมด้านดิจิทัลคอนเทนต์ไทย

สาขา/ประเภท

 • สาขา Best Design in Animation/VFX/Motion Graphics

รายการ/ผู้ที่ได้รับรางวัล

 • “Station ID” ของช่อง 9 MCOT HD ภายใต้แนวคิด “เปิดโลกกว้าง สร้างความสุข” โดย บจ.โตโมแกรม สตูดิโอ
รางวัลสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

โดย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

สาขา/ประเภท

 • รางวัลชนะเลิศประเภทข่าวออนไลน์ในสื่อสังคมยอดเยี่ยม

รายการ/ผู้ที่ได้รับรางวัล

 • รายงานพิเศษ “ชัวร์ก่อนแชร์ แฉเว็บปลอม” โดย “พีรพล อนุตรโสตถิ์” ผู้เรียบเรียงข่าวอาวุโส กองข่าวไอทีและนวัตกรรม สำนักข่าวไทย
รางวัล “ตาชั่งทอง”

โดย บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด ร่วมกับสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทยและประธานมูลนิธิคนดี(ประเทศไทย)

สาขา/ประเภท

 • ประเภทรายการเด็กและเยาวชน

รายการ/ผู้ที่ได้รับรางวัล

 • รายการ “Little Cook กุ๊กตัวน้อย” ช่อง MCOT Family 14 โดย ฝ่ายสร้างสรรค์และก􀃋ำกับการผลิต บมจ. อสมท

 

สาขา/ประเภท

 • ประเภทรายการเด็กและเยาวชน

รายการ/ผู้ที่ได้รับรางวัล

 • รายการ “Smart Junior ปี 2 The Family” ช่อง MCOT Family 14 โดย ฝ่ายพัฒนาธุรกิจใหม่ บมจ. อสมท
รางวัลสมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอาชญากรรมแห่งประเทศไทย

โดย สมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอาชญากรรมแห่งประเทศไทย

สาขา/ประเภท

 • รางวัลเชิดชูเกียรติผู้สื่อข่าวภาคสนามดีเด่น

รายการ/ผู้ที่ได้รับรางวัล

 • “ขนิษฐา อมรเมศวรินทร์” ผู้สื่อข่าวอาวุโส กองข่าวเฉพาะกิจ สำนักข่าวไทย
รางวัลพระกินรี ครั้งที่ 6 ประจำปี 2559

โดย สมัชชานักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สาขา/ประเภท

 • รางวัลเกียรติคุณ

รายการ/ผู้ที่ได้รับรางวัล

 • ผลงานการรายงานข่าวพระราชพิธีพระราชทานเพลิง พระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อวันที่ 16-17 ธ.ค. 2558 โดย “ศุภชาติ ศุภเมธี” ผู้สื่อข่าว กองข่าวสังคม สำนักข่าวไทย
รางวัล ไนน์ เอ็นเตอร์เทน อวอร์ด 2016

โดย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

สาขา/ประเภท

 • พิธีกรแห่งปี

รายการ/ผู้ที่ได้รับรางวัล

 • “สุวิกรม อัมระนันทน์” จากรายการ “Perspective” ออกอากาศทางช่อง MCOT HD 30