ผศ.ประเสริฐ อัครประถมพงศ์

 • ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อายุ

 • 55 ปี

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

 • ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน
 • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอทีพี30 จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท/หน่วยงานอื่น
 • อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท วิศวกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่น
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร Enterprise Risk Management (ERM)/ Business Continuity Management (BCM)
 • ประกาศนียบัตรโครงการสัมมนาผู้บริหารระดับสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Executive Forum)

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ.2559-ปัจจุบัน กรรมการบริหารโรงพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ.2557-ปัจจุบัน กรรมการกำกับบริหารความเสี่ยง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ.2557-ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง ศูนย์บริการวิชาการแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ.2535-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ.2557-2559 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ.2555-2561 ที่ปรึกษาอธิการบดี (ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ ความเสี่ยงและการจัดการคุณภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 171/2020

ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

 • ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์
 • การบริหารงานคุณภาพ
 • การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
 • การบริหารโครงการและการบริหารความเสี่ยงโครงการ และความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์
 • การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การวิเคราะห์การลงทุนและผลตอบแทนการลงทุน การวิเคราะห์เพื่อเพิ่มผลกำไร

การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

 • ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี

นางภัทรพร วรทรัพย์

 • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อายุ

 • 52 ปี

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

 • กรรมการ
 • กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง (นักวิชาการคลังทรงคุณวุฒิ) กรมบัญชีกลาง
บริษัทจดทะเบียน
 • กรรมการ PTT International Trading London LTD.
บริษัท/หน่วยงานอื่น
 • ไม่มี

ประวัติการศึกษา

 • การจัดการดุษฎีบัณฑิต (การจัดการภาครัฐ) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) University of Central Oklahoma,USA
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการทำงาน

 • 18 มิ.ย.2563 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
 • 11 มิ.ย.2563 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประจำคณะอนุกรรมาธิการศึกษาผลกระทบ ด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน
 • 10 มี.ค.2563 - ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ แห่งชาติ
 • กรรมการ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
 • รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
 • ผู้อำนวยการสำนักการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง
 • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบการคลัง กรมบัญชีกลาง

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • ไม่มี

ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

 • ความชำนาญด้านการเงินการคลัง
 • การบริหารจัดการภาครัฐ

การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

 • ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี

อายุ

 • 55 ปี

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

 • ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน
 • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอทีพี30 จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท/หน่วยงานอื่น
 • อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท วิศวกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่น
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร Enterprise Risk Management (ERM)/ Business Continuity Management (BCM)
 • ประกาศนียบัตรโครงการสัมมนาผู้บริหารระดับสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Executive Forum)

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ.2559-ปัจจุบัน กรรมการบริหารโรงพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ.2557-ปัจจุบัน กรรมการกำกับบริหารความเสี่ยง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ.2557-ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง ศูนย์บริการวิชาการแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ.2535-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ.2557-2559 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ.2555-2561 ที่ปรึกษาอธิการบดี (ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ ความเสี่ยงและการจัดการคุณภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 171/2020

ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

 • ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์
 • การบริหารงานคุณภาพ
 • การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
 • การบริหารโครงการและการบริหารความเสี่ยงโครงการ และความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์
 • การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การวิเคราะห์การลงทุนและผลตอบแทนการลงทุน การวิเคราะห์เพื่อเพิ่มผลกำไร

การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

 • ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี

นางสาวกรประณม วงษ์มงคล

 • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อายุ

 • 62 ปี

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

 • กรรมการอิสระ

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท/หน่วยงานอื่น
 • ไม่มี

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท MA.in Education, Southeast Missouri State University, USA
 • MBA (International Business) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ปริญญาเอก ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (นิติรัฐกิจและบริหาร) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประวัติการทำงาน

 • 2561-2562 รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มบริหารความเสี่ยง
 • 2559-2561 รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มยุทธศาสตร์
 • 2555-2559 รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มปฏิบัติการ

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Director Certification Program (DCP) Class 85/2007

ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

 • การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
 • การบริหารความเสี่ยง
 • การลงทุน สินเชื่อธุรกิจ กฎหมายธุรกิจ
 • การจัดการภาคเอกชน

การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

 • ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี