นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล

 • ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

วันเดือนปีเกิด

 • 18 มิถุนายน 2497

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

 • กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ (วิศวกรรม) Texas A&I University, USA.
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 2
 • หลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูง” รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประวัติการทำงาน

 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยส์ จำกัด (มหาชน)
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Finance for Non-Finance Director Program (FND) Class 30/2006
 • Director Certification Program (DCP) Class 82/2006

ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

 • การบริหารองค์กร การตลาด การขาย และการประชาสัมพันธ์

การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

 • ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี

นางภัทรียา เบญจพลชัย

 • กรรมการกำกับดูแลกิจการ

วันเดือนปีเกิด

 • 31 พฤษภาคม 2497

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

 • กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • กรรมการ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการประเมินกองทุนหมุนเวียน กระทรวงการคลัง
 • กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • คณะกรรมการพิจารณา SET Awards ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • อนุกรรมการศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการในบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • กรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 • ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
 • คณะกรรมการวินัยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • กรรมการ บริษัท บ้านร่วมทางฝัน จำกัด
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ บริษัท กระบี่ เภตรา จำกัด

ประวัติการศึกษา

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตรด้านการสอบบัญชีชั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • บัญชีบัณฑิต (บัญชีทฤษฎี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 • ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • รองประธานกรรมการ บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท สยามดีอาร์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
 • กรรมการและเลขานุการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
 • อนุกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์การดำเนินการเกี่ยวกับ Corporate Governance ในประเทศไทย สำนักนายกรัฐมนตรี
 • กรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • กรรมการ คณะกรรมการกำกับและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ สำนักบริหารหนี้สาธารณะ
 • กรรมการในคณะกรรมการโครงการประกาศเกียรติคุณ “คณะกรรมการแห่งปี” สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • กรรมการอำนวยการ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Financial Institutions Governance Program (FGP) , year 2010
 • Directors Certification Program (DCP) Class 1/2000

ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

 • การเงิน การบัญชี ตลาดเงิน ตลาดทุน บริหารความเสี่ยง กฎหมายหลักทรัพย์

การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

 • ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี

นายดิสทัต โหตระกิตย์

 • กรรมการกำกับดูแลกิจการ

วันเดือนปีเกิด

 • 7 มีนาคม 2501

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

 • กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา/ กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กรรมการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท D.E.A. de DROIT PUBLIC มหาวิทยาลัย STRASBOURG III (Robert Schuman) ประเทศฝรั่งเศส
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรชั้นต้นทางกฎหมายเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัย STRASBOURG III (Robert Schuman) ประเทศฝรั่งเศส
 • ประกาศนียบัตรทางการบริหารรัฐกิจ วิทยาลัยการปกครองแห่งชาติ (ENA) ประเทศฝรั่งเศส

ประวัติการทำงาน

 • รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (นักบริหารสูง) รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ กฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (นักบริหารสูง) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กรรมการร่างกฎหมายประจำ (นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Directors Certification Program (DCP) รุ่น 94/2007

ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

 • ด้านกฎหมาย การกำกับดูแลกิจการ

การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

 • ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี