ปี 2558 สถานการณ์การแข่งขันของอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนมีความรุนแรงมากขึ้นจากปัจจัยลบในหลายด้านทั้งภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงชะลอตัว ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเติบโตของงบโฆษณา จากการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของสื่อ จำนวนผู้ประกอบการช่องโทรทัศน์ดิจิตอลที่มีมากขึ้น รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามเทคโนโลยีของการสื่อสารในยุคปัจจุบัน ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินธุรกิจของ บมจ. อสมท ในรอบปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม บมจ. อสมท มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจด้วยศักยภาพและความพร้อมจากการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจสื่อสารมวลชนรายเดียวที่ให้บริการธุรกิจโทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้อย่างครบวงจร ทั้งการเป็นผู้ให้บริการ สิ่งอำนวยความสะดวกและโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ภาคพื้นดิน และธุรกิจการให้บริการโทรทัศน์ รวมถึงธุรกิจวิทยุกระจายเสียง และสื่อดิจิตอลออนไลน์ ทั้งนี้ บมจ. อสมท ยังคงให้ความสำคัญกับเนื้อหารายการ (Content) ด้านข่าวและสาระบันเทิงที่สร้างสรรค์อย่างครบวงจรด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย มีความมุ่งมั่นในการเป็นสื่อทางเลือกของสังคมไทยที่มุ่งเน้นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นกลาง น่าเชื่อถือ และรายการสาระบันเทิงที่มีคุณภาพ ด้วยบทบาทของการเป็นสื่อที่สร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญา

บมจ. อสมท ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์ โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ เพื่อให้องค์กรมีศักยภาพ ประสิทธิภาพ และเติบโตอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมุ่งเน้น การถ่ายทอด เพื่อให้เกิดการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นตาม แนวทางการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นของภาครัฐและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง

ด้วยภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานด้านสื่อสารมวลชนของประเทศที่ต้องร่วมรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงความมุ่งมั่นของ บมจ. อสมท ในการพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน บมจ. อสมท จึงได้ดำเนินกิจกรรมอันเป็นการสร้างคุณค่า ที่ส่งผลต่อความยั่งยืนขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ในปี 2558 บมจ. อสมท เป็น 1 ใน 100 หลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีผลงานโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social and Governance) หรือ ESG 100 จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 567 บริษัท ซึ่งจัดโดยสถาบันไทยพัฒน์ นอกจากนี้ บมจ. อสมท ยังได้รับรางวัล “Recognition” รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2558 (Sustainability Report Award 2015) ซึ่งจัดขึ้นจากความร่วมมือของ CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสถาบันไทยพัฒน์ ด้วย

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บมจ. อสมท มีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็ม ความสามารถ และพร้อมที่จะทุ่มเท ร่วมมือ ร่วมใจ และสามัคคี เพื่อร่วมกันพัฒนา บมจ. อสมท ด้วยความเข้าใจและ แรงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ผู้ผลิตรายการ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นพลังผลักดันที่สำคัญให้ บมจ. อสมท สามารถดำเนินงานท่ามกลางการแข่งขันอย่างรุนแรงในเชิงธุรกิจ ได้อย่างแข็งแรงและมั่นคง เพื่อสร้าง ความเชื่อมั่นใน ชื่อเสียง และมาตรฐานที่เยี่ยมยอด ของ บมจ. อสมท ดังเช่นอดีตที่ผ่านมา และก้าวสู่องค์กรธุรกิจที่ยั่งยืนในอนาคตพลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข
ประธานกรรมการ
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)