การแข่งขันของอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างรวดเร็วตามเทคโนโลยีของการสื่อสารในยุคปัจจุบัน ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และส่งผลกระทบต่อการเติบโตของงบโฆษณา เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อการดำเนินธุรกิจของบมจ. อสมท ในหลายด้าน โดยเฉพาะธุรกิจหลัก อย่างไรก็ตาม บมจ. อสมท ยังคงยึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์ โปร่งใส มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ เพื่อให้องค์กรมีศักยภาพ ประสิทธิภาพ และเติบโตอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมุ่งเน้นการถ่ายทอด เพื่อให้เกิดการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นตามแนวทางการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นของภาครัฐและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง และได้รับประกาศนียบัตร รับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC Certification) ในปี 2560 และจากการที่บริษัทมีผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับดีเลิศติดต่อกันทำให้ได้รับคัดเลือกเป็นหุ้นที่มีธรรมาภิบาลดีเด่น ที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรอง โดยคณะกรรมการกำหนดหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์ในการลงทุนของกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

บมจ. อสมท ยังคงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจด้วยศักยภาพและความพร้อมจากการเป็นผู้ประกอบการ ธุรกิจสื่อสารมวลชนรายเดียวที่ให้บริการธุรกิจโทรทัศน์ระบบดิจิตอลอย่างครบวงจร ทั้งการเป็นผู้ให้บริการระบบการออกอากาศ สิ่งอำนวยความสะดวกและโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ภาคพื้นดิน และการให้บริการสื่อที่เข้าถึงทุกภาคส่วนของสังคมอย่างหลากหลาย ทั้งโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียงและสื่อดิจิตอลออนไลน์ รวมถึงการก้าวไปพร้อมกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ด้วยการนำเทคโนโลยีมาปรับรูปแบบของช่องทางการนำเสนอให้ทันสมัย โดยเฉพาะช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเชื่อมต่อได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทันกับพฤติกรรมที่ทันสมัยในการเข้าถึงสื่อของผู้บริโภค พร้อมกับการให้ความสำคัญกับเนื้อหารายการ (Contents) ด้านข่าวและสาระบันเทิงที่มีคุณภาพและสร้างสรรค์ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยความมุ่งมั่นในการเป็นหุ้นส่วนกับสังคมไทย และพร้อมจะก้าวไปด้วยกัน

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บมจ. อสมท มีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ และพร้อมที่จะทุ่มเท ร่วมมือร่วมใจ และสามัคคี เพื่อร่วมกันพัฒนา บมจ. อสมท ด้วยความเข้าใจและแรงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ผู้ผลิตรายการ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นพลังผลักดันที่สำคัญให้ บมจ. อสมท สามารถดำเนินงาน ท่ามกลางการแข่งขันอย่างรุนแรงในเชิงธุรกิจ ได้อย่างแข็งแรงและมั่นคง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นใน ชื่อเสียง และมาตรฐานที่เยี่ยมยอด ของ บมจ. อสมท ดังเช่นอดีตที่ผ่านมา และก้าวสู่องค์กรธุรกิจที่ยั่งยืนในอนาคตพลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข
ประธานกรรมการ
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)