พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข

 • ประธานกรรมการ
 • กรรมการอิสระ

วันเดือนปีเกิด

 • 7 สิงหาคม 2498

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

 • ประธานกรรมการ บมจ. อสมท

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน
 • กรรมการ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)
บริษัท/หน่วยงานอื่น
 • ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย
 • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ (การทหาร) โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 26

ประวัติการทำงาน

 • เสนาธิการทหารบก กองทัพบก
 • รองเสนาธิการทหารบก กองทัพบก
 • ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายยุทธการ กองทัพบก

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 129/2016

ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

 • การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ (การบริหารจัดการองค์กร)
 • กลยุทธ์การวางแผนพัฒนา (การวางแผนกลยุทธ์ ความมั่นคง)

การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

 • ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี

นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล

 • รองประธานกรรมการ
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันเดือนปีเกิด

 • 18 มิถุนายน 2497

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

 • รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการบริหารความเสี่ยง

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน
 • ประธานกรรมการ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
บริษัท/หน่วยงานอื่นๆ
 • กรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ (วิศวกรรม) Texas A&I University, USA.
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 2
 • หลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูง” รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประวัติการทำงาน

 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยส์ จำกัด (มหาชน)
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 2/2015
 • Finance for Non-Finance Director Program (FND) รุ่น 30/2006
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 82/2006

ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

 • การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ (การบริหารจัดการองค์กร การบริหารธุรกิจ การตลาดและการขาย)
 • กลยุทธ์ การวางแผนพัฒนา (การวางแผนกลยุทธ์)
 • สังคม (การกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม)

การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

 • ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี

นายจิรชัย มูลทองโร่ย

 • กรรมการ
 • ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์
 • กรรมการสรรหา

วันเดือนปีเกิด

 • 20 มกราคม 2500

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

 • กรรมการ / ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ / กรรมการสรรหา

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน
 • ไม่มี
บริษัท/หน่วยงานอื่นๆ
 • ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

 • ประธานกรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค
 • รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 • หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 • ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 • เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 37/2015

ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

 • การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ (การบริหารจัดการองค์กร)
 • กฎหมาย (กฎหมายธุรกิจ กฎหมายมหาชน)

การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

 • ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี

นางปานทิพย์ ศรีพิมล

 • กรรมการ
 • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

วันเดือนปีเกิด

 • 19 ธันวาคม 2505

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

 • กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน
 • กรรมการ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท/หน่วยงานอื่นๆ
 • ที่ปรึกษาด้านพัฒนาธุรกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 • กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

 • รองผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 • กรรมการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 • ผู้อำนวยการสำนักงานกำกับและประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
 • ผู้อำนวยการสำนักพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Role of the Nomination and Governance Committee, Class 5/2013
 • Audit Committee Program (ACP), year 2012
 • Director Certification Program (DCP), year 2006

ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

 • การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ (การบริหารจัดการองค์กร การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน การบริหารธุรกิจ)
 • กฎหมาย (การกฎหมายธุรกิจ การกฎหมายมหาชน)
 • กลยุทธ์ การวางแผนพัฒนา (การวางแผนกลยุทธ์)
 • สังคม (การกำกับดูแลกิจการที่ดี)

การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

 • ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี

นางภัทรียา เบญจพลชัย

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วันเดือนปีเกิด

 • 31 พฤษภาคม 2497

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

 • กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน
 • กรรมการอิสระ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
บริษัท/หน่วยงานอื่นๆ
 • กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการประเมินกองทุนหมุนเวียน กระทรวงการคลัง
 • กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • กรรมการพิจารณา SET Awards ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ที่ปรึกษาสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
 • คณะกรรมการวินัยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • กรรมการ บริษัท บ้านร่วมทางฝัน จำกัด
 • ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

ประวัติการศึกษา

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตรด้านการสอบบัญชีชั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • บัญชีบัณฑิต (บัญชีทฤษฎี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการ บริษัท กระบี่เภตรา จำกัด
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 • ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • รองประธานกรรมการ บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท สยามดีอาร์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
 • กรรมการและเลขานุการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
 • อนุกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์การดำเนินการเกี่ยวกับ Corporate Governance ในประเทศไทย สำนักนายกรัฐมนตรี
 • กรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • กรรมการ คณะกรรมการกำกับและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ สำนักบริหารหนี้สาธารณะ
 • กรรมการในคณะกรรมการโครงการประกาศเกียรติคุณ “คณะกรรมการแห่งปี” สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • กรรมการอำนวยการ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Director Certification Program Update (DCPU) รุ่น 2/2014
 • Financial Institutions Governance Program (FGP) , ปี 2010
 • Directors Certification Program (DCP) รุ่น 1/2000

ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

 • เศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร (การเงิน)
 • การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ (การบริหารจัดการองค์กร การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน การบริหารธุรกิจ)
 • กลยุทธ์ การวางแผนพัฒนา (การวางแผนกลยุทธ์)
 • บัญชี (การบัญชี การตรวจสอบบัญชี)
 • สังคม (การกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม)

การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

 • ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี

ศาสตราจารย์ ปาริชาต สถาปิตานนท์

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการสรรหา
 • กรรมการตรวจสอบ

วันเดือนปีเกิด

 • 15 กุมภาพันธ์ 2511

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

 • กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา / กรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน
 • ไม่มี
บริษัท/หน่วยงานอื่นๆ
 • กรรมการ บริษัท ปัญจภัทร จำกัด
 • กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • ศาสตราจารย์ A2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นายกสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก Philosophy Degree, Ohio University
 • ปริญญาโท นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
 • ศาสตราจารย์ A2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศาสตราจารย์ระดับ 10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นายกสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 21/2015
 • Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 26/2014
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 198/2014

ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

 • การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ (สาขาสื่อสารมวลชนและมัลติมีเดีย)
 • สังคม (สาขาความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม)

การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

 • ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี

นายพิเศษ จียาศักดิ์

 • กรรมการ
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วันเดือนปีเกิด

 • 29 สิงหาคม 2507

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

 • กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน
 • ไม่มี
บริษัท/หน่วยงานอื่นๆ
 • ไม่มี

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทมเปิล ฟิลาเดลเฟีย รัฐเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

 • ประธานกรรมการ บริษัท พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท ซี้ดเอ็มคอท จำกัด
 • ที่ปรึกษา สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทย
 • ผู้จัดการทั่วไป สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทย
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฟโนไรทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 • คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลิขสิทธิ์
 • คณะอนุกรรมการด้านงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิตอล และงานแพร่เสียงแพร่ภาพ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่น 1/2016
 • Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 2/2016
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 213/2015

ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

 • การบริหารจัดการองค์กรและบริหารธุรกิจ (บริหารจัดการองค์กร)
 • กฎหมาย (กฎหมายธุรกิจ กฎหมายมหาชน)

การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

 • ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี

นายสุวิทย์ นาคพีระยุทธ

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการตรวจสอบ

วันเดือนปีเกิด

 • 26 พฤศจิกายน 2501

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

 • กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน
 • ไม่มี
บริษัท/หน่วยงานอื่นๆ
 • กรรมการ บริษัท ทรู วิชั่นส์ เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)
 • อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการ บริษัท ซอฟต์คอนทัวร์ จำกัด

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

 • ทำการสอนด้าน Digital Communication, Information Theory and Coding, Digital TV, Hight Speed Digital Signal Integrity และทำวิจัยด้าน MAC Protocol, Error Correction Code, High Speed Digital Signal Integrity, FM-RDS

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 218/2016
 • Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 1/2015
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 120/2015

ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

 • โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ)

การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

 • ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี

นายมนตรี แสงหิรัญ

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันเดือนปีเกิด

 • 3 กันยายน 2502

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

 • กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน
 • ไม่มี
บริษัท/หน่วยงานอื่นๆ
 • ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ โรงเรียนแสงหิรัญ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยออริกอนสเตต ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยออริกอนสเตต ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการผู้จัดการบริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชันส์ จำกัด

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Directors Certification Program รุ่น 157/2012

ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

 • ด้านบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ
 • ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

 • ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี

นางสาวศิริกุล เลากัยกุล

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

วันเดือนปีเกิด

 • 9 เมษายน 2502

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน
 • กรรมการ บมจ.การบินไทย
บริษัท/หน่วยงานอื่นๆ
 • Founder & Principal Consultant บริษัท ที่ปรึกษาแบรนด์บีอิ้ง จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บีอิ้งซัสเทน จำกัด

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) Bhurapa University & Victoria University ออสเตรเลีย
 • ปริญญาโท Advertising Management มหาวิทยาลัยเท็กซัส ออสติน ออสติน เท็กซัส สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี การสื่อสารมวลชน (ภาพยนตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

 • Founder & Principal Consultant บริษัท ที่ปรึกษาแบรนด์บีอิ้ง จำกัด
 • กรรมการ บริษัท บีอิ้งซัสเทน จำกัด

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • ไม่มี

ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

 • การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ (สื่อสารมวลชนและมัลติมีเดีย การตลาดและการขาย และบริหารบุคคล)

การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

 • ร้อยละ 0.0044

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี

นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการสรรหา
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันเดือนปีเกิด

 • 25 พฤศจิกายน 2511

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการสรรหา
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน
 • ไม่มี
บริษัท/หน่วยงานอื่นๆ
 • กรรมการร่างกฎหมายประจำ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กรรมการ การเคหะแห่งชาติ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

 • ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ผู้อำนวยการหลักนิติบัญญัติ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • ไม่มี

ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

 • กฎหมาย (กฎหมายธุรกิจ และกฎหมายมหาชน)

การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

 • ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี

นายธวัชชัย อรัญญิก

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันเดือนปีเกิด

 • 29 มีนาคม 2498

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน
 • กรรมการอิสระ บริษัท การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท/หน่วยงานอื่น
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ องค์การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ประวัติการศึกษา

 • Bachelor of Science, University of East, Manila, Philippines

ประวัติการทำงาน

 • ประธานกรรมการ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ การ์ด จำกัด
 • ผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • รองผู้ว่าการ ด้านการตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 8/2017

ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

 • การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ (การตลาดและการขาย)
 • กลยุทธ์ การวางแผนพัฒนา (การวางแผนกลยุทธ์)

การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

 • ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี

นายเขมทัตต์ พลเดช

 • กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
 • รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการกิจการสัมพันธ์ (ฝ่ายนายจ้าง)
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วันเดือนปีเกิด

 • 29 สิงหาคม 2503

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

 • กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
 • รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการกิจการสัมพันธ์ (ฝ่ายนายจ้าง)
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน
 • ไม่มี
บริษัท/หน่วยงานอื่นๆ
 • ประธานกรรมการ บริษัท พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัท ซี้ดเอ็มคอท จำกัด

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท นิเทศศาสตร์ (สาขาสื่อสารการตลาดและแบรนด์) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ปริญญาตรี วารสารศาสตร์ (วิทยุและโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บอดคาสติ้ง จำกัด (สถานีโทรทัศน์ พีพีทีวี)
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท สปา-ฮาคูโฮโด จำกัด
 • รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Directors Certification Program รุ่น 205/2015

ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

 • ด้านการบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ (บริหารธุรกิจ การตลาดและการขาย และสื่อสารมวลชน)
 • ด้านกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนา (การวางแผนกลยุทธ์)

การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

 • ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี