นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร

 • ประธานกรรมการบริหาร

อายุ

 • 58 ปี

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการบริหาร
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน
 • กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท/หน่วยงานอื่น
 • ไม่มี

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 3
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร “Director Certificate Program สถาบันกรรมการบริษัทออสเตรเลีย(ACID) และสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 105
 • ปริญญาบัตร หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2555

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2557-2561 กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) (EASTWATER)
 • พ.ศ. 2556-2561 กรรมการบริหารและประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานฯ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • พ.ศ. 2557-2560 กรรมการและประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Directors Certificate Program รุ่น 105

ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

 • ด้านบริหารธุรกิจองค์กร

การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

 • ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี

นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์

 • กรรมการบริหาร

อายุ

 • 60 ปี

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

 • รองประธานกรรมการ
 • กรรมการ
 • ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • ข้าราชการบำนาญ
บริษัทจดทะเบียน
 • ไม่มี
บริษัท/หน่วยงานอื่น
 • ไม่มี

ประวัติการศึกษา

 • พัฒนาบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

 • รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
 • ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (ทรงคุณวุฒิ)
 • ผู้อำนวยการสำนักนโยบายงบประมาณ (อำนวยการสูง)
 • ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 3 (อำนวยการสูง)

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • ไม่มี

ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

 • ด้านการบริหารจัดการ
 • ด้านการวางแผน งบประมาณ

การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

 • ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี

นายบุญสน เจนชัยมหกุล

 • กรรมการบริหาร

อายุ

 • 58 ปี

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

 • กรรมการ
 • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการบริหาร

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคาร ออมสิน จำกัด
บริษัทจดทะเบียน
 • กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ทิพยประกันชีวิต
บริษัท/หน่วยงานอื่น
 • ไม่มี

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรมและการจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า และการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 1 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
 • หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรม ทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 6 สำนักงานศาลปกครอง
 • หลักสูตร วิทยาการประกันภัย ระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 6 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ประวัติการทำงาน

 • 2558 - ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • 2553-2558 รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 149/2011

ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

 • ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

 • ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี

นายสิโรตม์ รัตนามหัทธนะ

 • กรรมการบริหาร

อายุ

 • 48 ปี

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

 • กรรมการ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • ที่ปรึกษาอิสระ
บริษัทจดทะเบียน
 • ไม่มี
บริษัท/หน่วยงานอื่น
 • ไม่มี

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ Kennedy-Western University สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร Wichita State University สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

 • 2562 - ปัจจุบัน อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) (องค์การมหาชน)
 • 2562 - ปัจจุบัน นักวิชาการ ประจำคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา
 • 2562 - ปัจจุบัน อนุกรรมาธิการและที่ปรึกษา ประจำคณะอนุกรรมาธิการ การเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะอนุกรรมาธิการการโทรคมนาคมและดาวเทียม และคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด การปฏิรูปประเทศ วุฒิสภา
 • 2562 - ปัจจุบัน เลขานุการ ประจาคณะกรรมาธิการศาล องค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร
 • 2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาชุดกฎหมายดิจิทัล 10 ฉบับ
 • 2558 - 2562 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประจำคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน
 • 2558 - 2562 อนุกรรมาธิการและที่ปรึกษา ประจำคณะอนุกรรมาธิการศึกษาเทคโนโลยีดาวเทียมเพื่อความมั่นคง คณะอนุกรรมาธิการสื่อสารมวลชน และ คณะอนุกรรมาธิการกิจการอวกาศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • ไม่มี

ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

 • ด้านการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ การประเมินผลองค์กร
 • กฎหมายการสื่อสาร กฎหมายดิจิทัล
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อสารมวลชน โทรคมนาคม วิศวกรรม

การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

 • ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี

นางสาวกรประณม วงษ์มงคล

 • กรรมการบริหาร

อายุ

 • 62 ปี

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • กรรมการบริหาร

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท/หน่วยงานอื่น
 • ไม่มี

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท MA.in Education, Southeast Missouri State University, USA
 • MBA (International Business) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ปริญญาเอก ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (นิติรัฐกิจและบริหาร) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประวัติการทำงาน

 • 2561-2562 รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มบริหารความเสี่ยง
 • 2559-2561 รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มยุทธศาสตร์
 • 2555-2559 รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มปฏิบัติการ

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Director Certification Program (DCP) Class 85/2007

ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

 • การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
 • การบริหารความเสี่ยง
 • การลงทุน สินเชื่อธุรกิจ กฎหมายธุรกิจ
 • การจัดการภาคเอกชน

การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

 • ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี