ธุรกิจของ บมจ.อสมท ประกอบด้วยอะไรบ้าง

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ประกอบกิจการด้านสื่อสารมวลชนครบวงจรที่มีสื่อโทรทัศน์ และสื่อวิทยุฯ เป็นของตนเอง และเป็นผู้ที่ให้บริการสื่อด้านอื่น ๆ ในหลายรูปแบบ ได้แก่

 • ธุรกิจโทรทัศน์ ประกอบด้วย
  • โทรทัศน์ในระบบอนาล็อก: ช่อง Modernine
  • โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล: ช่อง 9 MCOT HD และช่อง MCOT Family
 • ธุรกิจวิทยุ ออกอากาศผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุ 62 สถานีทั่วประเทศ
 • ธุรกิจให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน
 • สำนักข่าวไทย: ผลิตข่าวและรายการข่าวสำหรับทุกสื่อของ บมจ. อสมท
 • MCOT Academy: สถาบันฝึกอบรมด้านสื่อสารมวลชน
 • MCOT Talent: หน่วยงานดูแลบริหารจัดการศิลปินในสังกัดของ บมจ. อสมท
 • ธุรกิจสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น

นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดตั้งบริษัทย่อยได้แก่ บริษัท พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ เพื่อผลิตสารคดีคุณภาพสู่ตลาดโลก

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ เป็นอย่างไร

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นอย่างไร

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2560

ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น %
กระทรวงการคลัง 452,134,022 65.80
ธนาคารออมสิน 78,865,978 11.48
สำนักงานประกันสังคม 10,121,500 1.47
นายฐานพัชร์ ธัญวัฒน์อภิโชติ 6,862,000 1.00
นางมยุรี วงแก้วเจริญ 6,500,000 0.95
นายโสภณ มิตรพันธ์พานิชย์ 6,380,400 0.93
นายชาญชัย กุลถาวรากร 5,930,000 0.86
นายพีรวัฒน์ ธรรมาภิมณฑ์ 5,200,000 0.76
นายศุภฤกษ์ มงคลสมัย 3,910,000 0.57
บริษัทฯ จัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีเมื่อใด

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 3 (การประชุมผู้ถือหุ้น) ให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท โดยปกติ บมจ. อสมท จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในเดือนเมษายนของทุกปี

หากไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ จะต้องดำเนินการอย่างไร

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้ ตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะที่แนบไปกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างไร

บมจ. อสมท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่ บมจ. อสมท ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้การพิจารณาจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ บมจ. อสมทและฝ่ายบริหาร และนโยบายการลงทุนในแต่ละปี

สามารถรับชมช่องโมเดิร์นไนน์ (9 MCOT HD) ได้จากช่องทางใดบ้าง

ท่านสามารถรับชมช่องโมเดิร์นไนน์ (9 MCOT HD) ผ่านโทรทัศน์ในระบบช่องต่าง ๆ ดังนี้

 • รับชมผ่านทางเสาอากาศ เสาหนวดกุ้ง ช่องหมายเลข 4
 • รับชมผ่านทางกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลภาคพื้นดิน ช่องหมายเลข 30
 • รับชมผ่านทางกล่องรับสัญญาณเคเบิ้ลทีวี หรือทีวีดาวเทียม ช่องหมายเลข 40
นอกจากการรับชมทางโทรทัศน์แล้ว สามารถรับชมรายการของ อสมท ได้ที่ช่องทางใดบ้าง

ท่านสามารถรับชมรายการต่าง ๆ ของ อสมท ได้ที่ช่องวีดีโอออนไลน์ต่าง ๆ ของเว็บไซต์ Youtube ดังนี้

 • MCOT Official – สำหรับรับชมรายการที่ออกอากาศทางช่อง Modernine, MCOT HD และ MCOT Family
 • TNA MCOT – สำหรับรับชมข่าวจากสำนักข่าวไทย
 • Nine Entertain Official – สำหรับรับชมข่าวบันเทิงจากไนน์เอนเตอร์เทน
 • MCOT Promote – สำหรับรับชม VDO ประชาสัมพันธ์รายการ และกิจกรรมล่าสุด
ธุรกิจ BNO คืออะไร

บมจ. อสมท เป็น 1 ใน 4 ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ และใบอนุญาตประกอบการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ซึ่งรวมเรียกว่า Broadcast Network Operator หรือ BNO โดยมีระยะเวลาในการประกอบกิจการตามใบอนุญาต 15 ปี ปัจจุบันโครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจิตอลของ อสมท มีผู้ใช้บริการทั้งสิ้น 4 ราย คือ

 • ประเภทช่องรายการธุรกิจ
  • Thairath TV
  • Voice TV
  • Spring News
 • ประเภทช่องรายการสาธารณะ
  • สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

และออกอากาศช่องรายการของ อสมท เอง จำนวน 2 ช่อง คือ

 • 9 MCOT HD ช่อง 30
 • MCOT Family ช่อง 14
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บมจ.อสมท จะรับทราบข้อมูลได้จากที่ใด อย่างไรบ้าง

ท่านสามารถดูข้อมูลดังกล่าว ได้จากหน้าเพจ Investor Relations (www.mcot.net/ir) บนเวบไซต์ของ บมจ. อสมท รวมถึงสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 02-201 6661, 6388