ธุรกิจของ บมจ.อสมท ประกอบด้วยอะไรบ้าง

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ประกอบกิจการด้านสื่อสารมวลชนครบวงจรที่มีสื่อโทรทัศน์ และสื่อวิทยุฯ เป็นของตนเอง และเป็นผู้ที่ให้บริการสื่อด้านอื่น ๆ ในหลายรูปแบบ ได้แก่

 • ธุรกิจโทรทัศน์ ประกอบด้วย
  • โทรทัศน์ในระบบอนาล็อก: ช่อง Modernine
  • โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล: ช่อง 9 MCOT HD และช่อง MCOT Family
  • โทรทัศน์ดาวเทียม: ช่อง MCOT1 และช่อง MCOT World
 • ธุรกิจวิทยุ ออกอากาศผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุ 62 สถานีทั่วประเทศ
 • ธุรกิจให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน
 • สำนักข่าวไทย: ผลิตข่าวและรายการข่าวสำหรับทุกสื่อของ บมจ. อสมท
 • MCOT Academy: สถาบันฝึกอบรมด้านสื่อสารมวลชน
 • MCOT Talent: หน่วยงานดูแลบริหารจัดการศิลปินในสังกัดของ บมจ. อสมท
 • ธุรกิจสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น

นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดตั้งบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัท คือ บริษัท พาโนราม่‹า เวิลด์ไวด์ และ
บริษัท ซี้ดเอ็มคอท จํากัด

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ เป็นอย่างไร

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นอย่างไร

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2559

ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น %
กระทรวงการคลัง 452,134,022 65.80
ธนาคารออมสิน 78,865,978 11.48
สำนักงานประกันสังคม 10,121,500 1.47
นายโสภณ มิตรพันธ์พานิชย์ 7,052,900 1.03
นายชาญชัย กุลถาวรากร 5,944,400 0.87
AIA Company Limited-APEX 4,272,900 0.62
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,957,422 0.58
ผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) 15,918 22.72
บริษัทฯ จัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีเมื่อใด

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 3 (การประชุมผู้ถือหุ้น) ให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท โดยปกติ บมจ. อสมท จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในเดือนเมษายนของทุกปี

หากไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ จะต้องดำเนินการอย่างไร

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้ ตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะที่แนบไปกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างไร

บมจ. อสมท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่ บมจ. อสมท ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้การพิจารณาจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ บมจ. อสมทและฝ่ายบริหาร และนโยบายการลงทุนในแต่ละปี

สามารถรับชมช่องโมเดิร์นไนน์ (9 MCOT HD) ได้จากช่องทางใดบ้าง

ท่านสามารถรับชมช่องโมเดิร์นไนน์ (9 MCOT HD) ผ่านโทรทัศน์ในระบบช่องต่าง ๆ ดังนี้

 • รับชมผ่านทางเสาอากาศ เสาหนวดกุ้ง ช่องหมายเลข 4
 • รับชมผ่านทางกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลภาคพื้นดิน ช่องหมายเลข 30
 • รับชมผ่านทางกล่องรับสัญญาณเคเบิ้ลทีวี หรือทีวีดาวเทียม ช่องหมายเลข 40
นอกจากการรับชมทางโทรทัศน์แล้ว สามารถรับชมรายการของ อสมท ได้ที่ช่องทางใดบ้าง

ท่านสามารถรับชมรายการต่าง ๆ ของ อสมท ได้ที่ช่องวีดีโอออนไลน์ต่าง ๆ ของเว็บไซต์ Youtube ดังนี้

 • MCOT Official – สำหรับรับชมรายการที่ออกอากาศทางช่อง Modernine, MCOT HD และ MCOT Family
 • TNA MCOT – สำหรับรับชมข่าวจากสำนักข่าวไทย
 • Nine Entertain Official – สำหรับรับชมข่าวบันเทิงจากไนน์เอนเตอร์เทน
 • MCOT Promote – สำหรับรับชม VDO ประชาสัมพันธ์รายการ และกิจกรรมล่าสุด
ธุรกิจ BNO คืออะไร

บมจ. อสมท เป็น 1 ใน 4 ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ และใบอนุญาตประกอบการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ซึ่งรวมเรียกว่า Broadcast Network Operator หรือ BNO โดยมีระยะเวลาในการประกอบกิจการตามใบอนุญาต 15 ปี ปัจจุบันโครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจิตอลของ อสมท มีผู้ใช้บริการทั้งสิ้น 4 ราย คือ

 • ประเภทช่องรายการธุรกิจ
  • Thairath TV
  • Voice TV
  • Spring News
 • ประเภทช่องรายการสาธารณะ
  • สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

และออกอากาศช่องรายการของ อสมท เอง จำนวน 2 ช่อง คือ

 • 9 MCOT HD ช่อง 30
 • MCOT Family ช่อง 14
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บมจ.อสมท จะรับทราบข้อมูลได้จากที่ใด อย่างไรบ้าง

ท่านสามารถดูข้อมูลดังกล่าว ได้จากหน้าเพจ Investor Relations (www.mcot.net/ir) บนเวบไซต์ของ บมจ. อสมท รวมถึงสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 02-201 6661, 6388