เลือกปี:  

 • งบการเงินประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
  งบการเงินไตรมาสที่ 2/2564 [778 KB]
  งบการเงินไตรมาสที่ 1/2564 [411 KB]
 • งบการเงินประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
  งบการเงินประจำปี 2563 [1.92 MB]
  งบการเงินไตรมาสที่ 3/2563 [1.09 MB]
  งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563 [845 KB]
  งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 [670 KB]
 • งบการเงินประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
  งบการเงินประจำปี 2562 [1.24 MB]
  งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 [720 KB]
  งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 [691 KB]
  งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 [607 KB]
 • งบการเงินประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
  งบการเงินประจำปี 2561 [1.14 MB]
  งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 [709 KB]
  งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 [440 KB]
  งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 [621 KB]
 • งบการเงินประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
  งบการเงินประจำปี 2560 [1.32 MB]
  งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 [469 KB]
  งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 [792 KB]
  งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 [921 KB]
 • งบการเงินประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
  งบการเงินประจำปี 2559 [1021 KB]
  งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559 [342 KB]
  งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559 [334 KB]
  งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559 [354 KB]
 • งบการเงินประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
  งบการเงินประจำปี 2558 [835 KB]
  งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558 [944 KB]
  งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558 [940 KB]
  งบการเงินไตรมาสที่ 1/2558 [920 KB]
 • งบการเงินประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
  งบการเงินประจำปี 2557 [813 KB]
  งบการเงินไตรมาสที่ 3/2557 [900 KB]
  งบการเงินไตรมาสที่ 2/2557 [892 KB]
  งบการเงินไตรมาสที่ 1/2557 [503 KB]
 • งบการเงินประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
  งบการเงินประจำปี 2556 [809 KB]
  งบการเงินไตรมาสที่ 3/2556 [744 KB]
  งบการเงินไตรมาสที่ 2/2556 [731 KB]
  งบการเงินไตรมาสที่ 1/2556 [711 KB]
 • งบการเงินประจำปี 2555 ดาวน์โหลด
  งบการเงินประจำปี 2555 [773 KB]
  งบการเงินไตรมาสที่ 3/2555 [755 KB]
  งบการเงินไตรมาสที่ 2/2555 [711 KB]
  งบการเงินไตรมาสที่ 1/2555 [700 KB]
 • งบการเงินประจำปี 2554 ดาวน์โหลด
  งบการเงินประจำปี 2554 [790 KB]
  งบการเงินไตรมาสที่ 3/2554 [736 KB]
  งบการเงินไตรมาสที่ 2/2554 [729 KB]
  งบการเงินไตรมาสที่ 1/2554 [561 KB]
 • งบการเงินประจำปี 2553 ดาวน์โหลด
  งบการเงินประจำปี 2553 [237 KB]
  งบการเงินไตรมาสที่ 3/2553 [162 KB]
  งบการเงินไตรมาสที่ 2/2553 [155 KB]
  งบการเงินไตรมาสที่ 1/2553 [145 KB]
 • งบการเงินประจำปี 2552 ดาวน์โหลด
  งบการเงินประจำปี 2552 [217 KB]
  งบการเงินไตรมาสที่ 3/2552 [147 KB]
  งบการเงินไตรมาสที่ 2/2552 [143 KB]
  งบการเงินไตรมาสที่ 1/2552 [136 KB]
 • งบการเงินประจำปี 2551 ดาวน์โหลด
  งบการเงินประจำปี 2551 [450 KB]
  งบการเงินไตรมาสที่ 3/2551 [362 KB]
  งบการเงินไตรมาสที่ 2/2551 [359 KB]
  งบการเงินไตรมาสที่ 1/2551 [354 KB]
 • งบการเงินประจำปี 2550 ดาวน์โหลด
  งบการเงินประจำปี 2550 [428 KB]
  งบการเงินไตรมาสที่ 3/2550 [355 KB]
  งบการเงินไตรมาสที่ 2/2550 [327 KB]
  งบการเงินไตรมาสที่ 1/2550 [351 KB]
 • งบการเงินประจำปี 2549 ดาวน์โหลด
  งบการเงินประจำปี 2549 [485 KB]
  งบการเงินไตรมาสที่ 3/2549 [363 KB]
  งบการเงินไตรมาสที่ 2/2549 [361 KB]
  งบการเงินไตรมาสที่ 1/2549 [351 KB]
 • งบการเงินประจำปี 2548 ดาวน์โหลด
  งบการเงินประจำปี 2548 [448 KB]
  งบการเงินไตรมาสที่ 3/2548 [620 KB]
  งบการเงินไตรมาสที่ 2/2548 [621 KB]
  งบการเงินไตรมาสที่ 1/2548 [629 KB]
งบการเงินประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2564 [778 KB]
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2564 [411 KB]
งบการเงินประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2563 [1.92 MB]
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2563 [1.09 MB]
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563 [845 KB]
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 [670 KB]
งบการเงินประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2562 [1.24 MB]
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 [720 KB]
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 [691 KB]
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 [607 KB]
งบการเงินประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2561 [1.14 MB]
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 [709 KB]
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 [440 KB]
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 [621 KB]
งบการเงินประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2560 [1.32 MB]
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 [469 KB]
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 [792 KB]
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 [921 KB]
งบการเงินประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2559 [1021 KB]
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559 [342 KB]
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559 [334 KB]
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559 [354 KB]
งบการเงินประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2558 [835 KB]
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558 [944 KB]
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558 [940 KB]
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2558 [920 KB]
งบการเงินประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2557 [813 KB]
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2557 [900 KB]
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2557 [892 KB]
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2557 [503 KB]
งบการเงินประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2556 [809 KB]
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2556 [744 KB]
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2556 [731 KB]
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2556 [711 KB]
งบการเงินประจำปี 2555 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2555 [773 KB]
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2555 [755 KB]
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2555 [711 KB]
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2555 [700 KB]
งบการเงินประจำปี 2554 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2554 [790 KB]
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2554 [736 KB]
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2554 [729 KB]
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2554 [561 KB]
งบการเงินประจำปี 2553 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2553 [237 KB]
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2553 [162 KB]
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2553 [155 KB]
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2553 [145 KB]
งบการเงินประจำปี 2552 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2552 [217 KB]
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2552 [147 KB]
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2552 [143 KB]
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2552 [136 KB]
งบการเงินประจำปี 2551 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2551 [450 KB]
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2551 [362 KB]
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2551 [359 KB]
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2551 [354 KB]
งบการเงินประจำปี 2550 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2550 [428 KB]
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2550 [355 KB]
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2550 [327 KB]
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2550 [351 KB]
งบการเงินประจำปี 2549 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2549 [485 KB]
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2549 [363 KB]
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2549 [361 KB]
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2549 [351 KB]
งบการเงินประจำปี 2548 ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปี 2548 [448 KB]
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2548 [620 KB]
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2548 [621 KB]
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2548 [629 KB]