(หน่วย: ล้านบาท)

งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 2561 งบปี 2562 งบปี 2563 ไตรมาส 1/2564
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 6,666.59 4,708.80 8,043.11 7,629.39
หนี้สินรวม 3,030.98 1,513.43 3,266.94 2,817.95
ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,654.56 3,215.14 4,795.70 4,831.20
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 3,435.50 3,435.50 3,435.50 3,435.50
รายได้รวม 2,562.08 2,968.37 1,614.60 361.66
กำไรสุทธิ -375.72 -457.46 -2,019.57 35.50
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.55 -0.67 -2.94 0.05
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) -4.43 1.68 -31.38 -19.16
ROE(%) -9.78 -13.32 -50.42 -30.98
อัตรากำไรสุทธิ (%) -14.75 -15.44 -125.13 9.75