(หน่วย: ล้านบาท)

งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 61
31/12/2561
งบปี 62
31/12/2562
งบปี 63
31/12/2563
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 6,666.59 4,708.80 8,043.11
หนี้สินรวม 3,030.98 1,513.43 3,266.94
ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,654.56 3,215.14 4,795.70
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 3,435.50 3,435.50 3,435.50
รายได้รวม 2,562.37 2,968.37 1,614.69
กำไรสุทธิ -375.72 -457.46 -2,019.57
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.55 -0.67 -2.94
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) -4.43 1.68 -31.38
ROE(%) -9.78 -13.32 -50.42
อัตรากำไรสุทธิ (%) -14.66 -15.41 -125.08