(หน่วย: ล้านบาท)

งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 2561 งบปี 2562 งบปี 2563 ไตรมาส 2/2564
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 6,666.59 4,708.80 8,043.11 7,582.09
หนี้สินรวม 3,030.98 1,513.43 3,266.94 2,727.19
ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,654.56 3,215.14 4,795.70 4,874.84
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 3,435.50 3,435.50 3,435.50 3,435.50
รายได้รวม 2,562.08 2,968.37 1,614.60 751.12
กำไรสุทธิ -375.72 -457.46 -2,019.57 79.13
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.55 -0.67 -2.94 0.12
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) -4.43 1.68 -31.38 -15.51
ROE(%) -9.78 -13.32 -50.42 -25.09
อัตรากำไรสุทธิ (%) -14.75 -15.44 -125.13 10.48