นายจิรชัย มูลทองโร่ย

 • ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์

วันเดือนปีเกิด

 • 20 มกราคม 2500

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

 • กรรมการ

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

 • ประธานกรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค
 • รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 • หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 • ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 • เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 37/2015

ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

 • การบริหารงาน และการกำกับและติดตามงาน

การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

 • ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี