นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์

 • ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์

อายุ

 • 59 ปี

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

 • กรรมการ
 • ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
บริษัทจดทะเบียน
 • ไม่มี
บริษัท/หน่วยงานอื่น
 • ไม่มี

ประวัติการศึกษา

 • พัฒนาบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

 • ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (ทรงคุณวุฒิ)
 • ผู้อำนวยการสำนักนโยบายงบประมาณ (อำนวยการสูง)
 • ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 3 (อำนวยการสูง)

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • ไม่มี

ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

 • ด้านการบริหารจัดการ
 • ด้านการวางแผน งบประมาณ

การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

 • ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี