รองศาสตราจารย์ เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์

 • ผู้อำนวยการใหญ่
 • สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ): -
 • สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม (ร้อยละ): -

อายุ

 • 52 ปี

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

 • ผู้อำนวยการใหญ่

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน
 • ไม่มี
บริษัท/หน่วยงานอื่น
 • ไม่มี

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Ph.D.) Saint Louis University (Public Policy Analysis & Administration) Saint louis, Missouri, USA Saint Louis University Scholarship
 • ปริญญาโท Master of Public Administration Kentucky State University Specialty in MIS Frankfort, Kentucky, USA
 • ปริญญาโท Graduate Research Student Kyushu University Political Science, Faculty of Law Fukuoka, JAPAN Japanese Government (MONBUSHO) Scholarship
 • ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ประวัติการทำงาน

 • รองศาสตราจารย์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  สาขาการบริหารและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ)
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • กรรมการการศึกษาทรงคุณวุฒิ สภาการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 • กรรมการสภาวิชาการ / คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม
 • อนุกรรมการข้าราชการรัฐสภา (อ.ก.ร.) ผู้ทรงคุณวุฒิ (อุทธรณ์และร้องทุกข์) รัฐสภา

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • ไม่มี

ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

 • การบริหารรัฐกิจ การวิเคราะห์ การบริหาร และการประเมินผลนโยบาย
 • การวิเคราะห์เชิงปริมาณ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ การบริหารงานยุติธรรม
 • การบริหาร/พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์องค์การและการจัดการ

การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

 • ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี

นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล

 • รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการเงินและปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน และรักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานบริหารจัดการองค์กร
 • สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ): -
 • สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม (ร้อยละ): -

อายุ

 • 54 ปี

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

 • รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการเงินและปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน
 • ไม่มี
บริษัท/หน่วยงานอื่น
 • ไม่มี

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ปริญญาโท วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

 • กุมภาพันธ์ 2558 - ธันวาคม 2562 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน บริษัท จีสตีล จำกัด (มหาชน)
 • กุมภาพันธ์ 2553 - มิถุนายน 2556 Head of Corporate Banking Division OCBC Bank Bangkok Branch

การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

 • ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี

นายสมหมาย สุวรรณวงษ์

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักการขาย และรักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการตลาดและขาย
 • สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ): 0.00001%
 • สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม (ร้อยละ): -

นายผาติยุทธ ใจสว่าง

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักโทรทัศน์ และรักษาการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานผลิตภัณฑ์
 • สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ): -
 • สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม (ร้อยละ): -

นางช่อทิพย์ นรเศรษฐ์กุล

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักวิทยุ
 • สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ): -
 • สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม (ร้อยละ): -

นายธานินทร์ ถาวรศาสนวงศ์

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักวิศวกรรมโครงข่าย
 • สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ): 0.00012%
 • สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม (ร้อยละ): -

นายนพดล ก่อนิธิ

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักข่าวไทย
 • สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ): 0.00001%
 • สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม (ร้อยละ): -

นายขจรศักดิ์ จตุรภัทรนนท์

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักตรวจสอบภายใน
 • สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ): -
 • สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม (ร้อยละ): -

นางสาวกฤษณา อุบลเพ็ง

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักบัญชีและการเงิน และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
 • สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ): -
 • สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม (ร้อยละ): -

นายกิตติพงษ์ ขันติรัตน์

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักทรัพยากรมนุษย์
 • สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ): 0.00001%
 • สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม (ร้อยละ): -

นายไพรัช สันทวี

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ): -
 • สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม (ร้อยละ): -

นายสุวิทย์ ทรัพย์มหาอุดม

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักบริหารสินทรัพย์
 • สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ): 0.0007%
 • สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม (ร้อยละ): -

นางอารตี เมธาธไนศวรรย์

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักกลยุทธ์องค์กร
 • สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ): 0.001%
 • สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อม (ร้อยละ): -

 

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนัก Innovation

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักกฏหมายและการกำกับดูแล

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักการตลาด