เลือกปี:  

 • การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 วันที่ ดาวน์โหลด(PDF) ดาวน์โหลด(DOC)
  ประกาศการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็น กรรมการ บมจ. อสมท 30/09/2564
  หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 30/09/2564
 • การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 วันที่ ดาวน์โหลด(PDF) ดาวน์โหลด(DOC)
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564 13/05/2564  
  แจ้งเลื่อนการประชุมและเปลี่ยนรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 16/04/2564
  ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ 16/04/2564
  เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 18/03/2564
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 16/04/2564
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 16/04/2564
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 16/04/2564
  ประกาศการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็น กรรมการ บมจ. อสมท 22/09/2563
  หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 22/09/2563
 • การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 วันที่ ดาวน์โหลด(PDF) ดาวน์โหลด(DOC)
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563 11/08/2563  
  เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 13/07/2563
  เอกสารเพิ่มเติม (เอกสารประกอบวาระที่ 8 : การแต่งตั้งกรรมการ) 23/07/2563
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 13/07/2563
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 13/07/2563
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 13/07/2563
  แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 20/07/2563  
  แบบฟอร์มขอรับรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินฯ หนังสือรายงานประจำปี 2562 และรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2562 18/03/2563
  ประกาศการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็น กรรมการ บมจ. อสมท 01/10/2562
  หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 01/10/2562
 • การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 วันที่ ดาวน์โหลด(PDF) ดาวน์โหลด(DOC)
  รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 26/06/2562  
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562 08/05/2562  
  เอกสารการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 29/05/2562  
  เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 20/03/2562  
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 29/05/2562
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 29/05/2562
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 29/05/2562
  ฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้า ก่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 29/05/2562
  แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2561 25/03/2562
  ประกาศการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็น กรรมการ บมจ. อสมท 01/10/2561
  หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 01/10/2561
 • การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 วันที่ ดาวน์โหลด(PDF) ดาวน์โหลด(DOC)
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561 03/05/2561  
  เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 19/03/2561  
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 19/03/2561
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 19/03/2561
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 19/03/2561
  หลักเกณฑ์ส่งคำถามล่วงหน้า 19/03/2561  
  ฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมฯ 19/03/2561
  แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2560 19/03/2561
  ประกาศการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็น กรรมการ บมจ. อสมท 26/09/2560  
  หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 26/09/2560  
 • การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 วันที่ ดาวน์โหลด(PDF) ดาวน์โหลด(DOC)
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560 03/05/2560  
  เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 15/03/2560  
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 22/03/2560
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 22/03/2560
  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 22/03/2560
  แบบฟอร์มขอรับหนังสือรายงานประจำปี 27/03/2560
  แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้า 27/03/2560
  หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้า 27/03/2560
  ประกาศการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็น กรรมการ บมจ. อสมท 23/09/2559  
  หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 23/09/2559  
 • การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 วันที่ ดาวน์โหลด
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559 03/05/2559
  เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 15/03/2559
  ประกาศการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็น กรรมการ บมจ. อสมท 24/09/2558
  หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 24/09/2558
 • การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 วันที่ ดาวน์โหลด
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2558 07/05/2558
  เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 16/03/2558
  แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558    
  ประกาศการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็น กรรมการ บมจ. อสมท 24/09/2557
  หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 24/09/2557
 • การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 วันที่ ดาวน์โหลด
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2557 08/05/2556
  เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 17/03/2557
  รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เกี่ยวกับ การได้มาซึ่งใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ 17/03/2557
  ประกาศการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็น กรรมการ บมจ. อสมท 01/10/2556
  หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/10/2556
 • การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 วันที่ ดาวน์โหลด
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2556 03/05/2556
  เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 21/03/2556
  ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็น กรรมการ บมจ. อสมท. 03/10/2555
  หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 27/09/2555
 • การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 วันที่ ดาวน์โหลด
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2555 08/05/2555
  เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 24/03/2555
  ประกาศการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 15/09/2554
  หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 15/09/2554
 • การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 วันที่ ดาวน์โหลด
  รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 26/12/2554
  หนังสือชี้แจงกระทรวงการคลังกรณีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท 14/12/2554
  คำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง สัญญาร่วมดำเนินกิจการส่งโทรทัศน์สี 14/12/2554
  เอกสารการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 22/11/2554
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 22/04/2554
  เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 22/03/2554
  แผนที่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 22/03/2554
  ประกาศการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็น กรรมการ บมจ. อสมท 29/11/2553
  หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 29/11/2553
 • การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 วันที่ ดาวน์โหลด
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 06/05/2553
  เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 29/03/2553
  ประกาศการให้สิทธิผู้ืถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็น กรรมการ บมจ. อสมท 30/11/2552
  หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 30/11/2552
  แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แบบ ก. 30/11/2552
  แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็น กรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) แบบ ข. 30/11/2552
  หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล (สำหรับกรณีที่บริษัทเป็นผู้ขอตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการและผู้บริหาร) แบบ 35-E2 30/11/2552
 • การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 วันที่ ดาวน์โหลด
  รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 10/09/2552
  เอกสารการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 27/08/2552
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 24/04/2552
  เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 24/04/2552
 • การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 วันที่ ดาวน์โหลด
  รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 11/06/2551
  เอกสารการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 11/06/2551
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 08/05/2551
  เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 24/04/2551
  เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 23/04/2551
 • การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 วันที่ ดาวน์โหลด
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีบริษัท อสมท จำกัด(มหาชน) ประจำปี 2550  
  รายงานการประชมุวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2550 30/11/2550
  เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 26/04/2550
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 วันที่ ดาวน์โหลด(PDF) ดาวน์โหลด(DOC)
ประกาศการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็น กรรมการ บมจ. อสมท 30/09/2564
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 30/09/2564
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 วันที่ ดาวน์โหลด(PDF) ดาวน์โหลด(DOC)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564 13/05/2564  
แจ้งเลื่อนการประชุมและเปลี่ยนรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 16/04/2564
ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ 16/04/2564
เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 18/03/2564
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 16/04/2564
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 16/04/2564
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 16/04/2564
ประกาศการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็น กรรมการ บมจ. อสมท 22/09/2563
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 22/09/2563
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 วันที่ ดาวน์โหลด(PDF) ดาวน์โหลด(DOC)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563 11/08/2563  
เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 13/07/2563
เอกสารเพิ่มเติม (เอกสารประกอบวาระที่ 8 : การแต่งตั้งกรรมการ) 23/07/2563
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 13/07/2563
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 13/07/2563
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 13/07/2563
แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 20/07/2563  
แบบฟอร์มขอรับรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินฯ หนังสือรายงานประจำปี 2562 และรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2562 18/03/2563
ประกาศการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็น กรรมการ บมจ. อสมท 01/10/2562
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 01/10/2562
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 วันที่ ดาวน์โหลด(PDF) ดาวน์โหลด(DOC)
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 26/06/2562  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562 08/05/2562  
เอกสารการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 29/05/2562  
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 20/03/2562  
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 29/05/2562
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 29/05/2562
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 29/05/2562
ฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้า ก่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 29/05/2562
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2561 25/03/2562
ประกาศการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็น กรรมการ บมจ. อสมท 01/10/2561
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 01/10/2561
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 วันที่ ดาวน์โหลด(PDF) ดาวน์โหลด(DOC)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561 03/05/2561  
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 19/03/2561  
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 19/03/2561
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 19/03/2561
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 19/03/2561
หลักเกณฑ์ส่งคำถามล่วงหน้า 19/03/2561  
ฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมฯ 19/03/2561
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2560 19/03/2561
ประกาศการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็น กรรมการ บมจ. อสมท 26/09/2560  
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 26/09/2560  
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 วันที่ ดาวน์โหลด(PDF) ดาวน์โหลด(DOC)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560 03/05/2560  
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 15/03/2560  
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 22/03/2560
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 22/03/2560
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 22/03/2560
แบบฟอร์มขอรับหนังสือรายงานประจำปี 27/03/2560
แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้า 27/03/2560
หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้า 27/03/2560
ประกาศการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็น กรรมการ บมจ. อสมท 23/09/2559  
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 23/09/2559  
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 วันที่ ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559 03/05/2559
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 15/03/2559
ประกาศการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็น กรรมการ บมจ. อสมท 24/09/2558
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 24/09/2558
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 วันที่ ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2558 07/05/2558
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 16/03/2558
แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558    
ประกาศการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็น กรรมการ บมจ. อสมท 24/09/2557
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 24/09/2557
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 วันที่ ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2557 08/05/2556
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 17/03/2557
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เกี่ยวกับ การได้มาซึ่งใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ 17/03/2557
ประกาศการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็น กรรมการ บมจ. อสมท 01/10/2556
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/10/2556
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 วันที่ ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2556 03/05/2556
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 21/03/2556
ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็น กรรมการ บมจ. อสมท. 03/10/2555
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 27/09/2555
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 วันที่ ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2555 08/05/2555
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 24/03/2555
ประกาศการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 15/09/2554
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 15/09/2554
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 วันที่ ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 26/12/2554
หนังสือชี้แจงกระทรวงการคลังกรณีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท 14/12/2554
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง สัญญาร่วมดำเนินกิจการส่งโทรทัศน์สี 14/12/2554
เอกสารการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 22/11/2554
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 22/04/2554
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 22/03/2554
แผนที่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 22/03/2554
ประกาศการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็น กรรมการ บมจ. อสมท 29/11/2553
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 29/11/2553
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 วันที่ ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 06/05/2553
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 29/03/2553
ประกาศการให้สิทธิผู้ืถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็น กรรมการ บมจ. อสมท 30/11/2552
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 30/11/2552
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แบบ ก. 30/11/2552
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็น กรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) แบบ ข. 30/11/2552
หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล (สำหรับกรณีที่บริษัทเป็นผู้ขอตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการและผู้บริหาร) แบบ 35-E2 30/11/2552
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 วันที่ ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 10/09/2552
เอกสารการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 27/08/2552
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 24/04/2552
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 24/04/2552
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 วันที่ ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 11/06/2551
เอกสารการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 11/06/2551
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 08/05/2551
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 24/04/2551
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 23/04/2551
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 วันที่ ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีบริษัท อสมท จำกัด(มหาชน) ประจำปี 2550  
รายงานการประชมุวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2550 30/11/2550
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 26/04/2550