สำนักงาน ป.ป.ช จัดพิธีมอบรางวัลช่อสะอาด ประจำปี 2559 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ สนับสนุนยกย่องบุคคล กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานที่มีส่วนสนับสนุน หรือส่งเสริมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

BackSep 07, 2016

สำนักงาน ป.ป.ช จัดพิธีมอบรางวัลช่อสะอาด ประจำปี 2559 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ สนับสนุนยกย่องบุคคล กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานที่มีส่วนสนับสนุน หรือส่งเสริมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ด้วยการสร้างสรรค์ผลงานด้านสื่อ ที่มีเนื้อหาในการปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรม ตลอดจนป้องกันและปราบปรามการทุจจริต โดยในปีนี้ อสมท ได้รับรางวัลช่อสะอาด 2 รางวัล ดังนี้ สำนักข่าวไทย ได้รับรางวัลประเภทองค์กรที่มีผลงานสร้างสรรค์สื่อดีเด่นด้านสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สาขาข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว จาก 3 ผลงาน ได้แก่ สารคดีข่าวชุดค่าโง่หมื่นล้านคดีคลองด่าน โดยนางสาวศิริพร กิจประกอบ //สารคดีข่าวตรวจสอบทุจริตโซล่าเซลล์ สมุทรปราการ โดยนางสาวเยาวลักษณ์ โบราณมูล // สารคดีข่าวแก๊งโจรกรรมรถข้ามชาติ โดยนายทินกร วีระพลศิลป์ สำนักวิทยุ ได้รับรางวัลช่อสะอาดประองค์กรที่มีผลงานสร้างสรรค์สื่อดีเด่นด้านสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในฐานะผู้สร้างสรรค์และ ผู้เผยแพร่โฆษณา สปอร์ตบริการเพื่อสังคม ชุด ต่อต้านคอรัปชั่น