บมจ. อสมท ได้รับมอบประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2560

BackJun 28, 2017

วันที่ 28 มิถุนายน 2560 นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ. อสมท นายพิเศษ จียาศักดิ์ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนายธนะชัย วงศ์ทองศรี รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานสนับสนุนองค์กร เป็นผู้แทน บมจ. อสมท รับมอบประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition against Corruption : CAC)