นายบุญสน เจนชัยมหกุล

 • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ

 • 57 ปี

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

 • กรรมการ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคาร ออมสิน จำกัด
บริษัทจดทะเบียน
 • กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ทิพยประกันชีวิต
บริษัท/หน่วยงานอื่น
 • ไม่มี

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรมและการจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า และการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 1 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
 • หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรม ทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 6 สำนักงานศาลปกครอง
 • หลักสูตร วิทยาการประกันภัย ระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 6 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ประวัติการทำงาน

 • 2558 - ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • 2553-2558 รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 149/2011

ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

 • ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

 • ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี

ผศ.ประเสริฐ อัครประถมพงศ์

 • กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ

 • 55 ปี

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

 • ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน
 • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอทีพี30 จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท/หน่วยงานอื่น
 • อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท วิศวกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่น
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร Enterprise Risk Management (ERM)/ Business Continuity Management (BCM)
 • ประกาศนียบัตรโครงการสัมมนาผู้บริหารระดับสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Executive Forum)

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ.2559-ปัจจุบัน กรรมการบริหารโรงพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ.2557-ปัจจุบัน กรรมการกำกับบริหารความเสี่ยง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ.2557-ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง ศูนย์บริการวิชาการแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ.2535-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ.2557-2559 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ.2555-2561 ที่ปรึกษาอธิการบดี (ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ ความเสี่ยงและการจัดการคุณภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 171/2020

ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

 • ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์
 • การบริหารงานคุณภาพ
 • การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
 • การบริหารโครงการและการบริหารความเสี่ยงโครงการ และความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์
 • การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การวิเคราะห์การลงทุนและผลตอบแทนการลงทุน การวิเคราะห์เพื่อเพิ่มผลกำไร

การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

 • ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี

นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร

 • กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ

 • 58 ปี

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน
 • กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท/หน่วยงานอื่น
 • ไม่มี

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 3
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร “Director Certificate Program สถาบันกรรมการบริษัทออสเตรเลีย(ACID) และสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 105
 • ปริญญาบัตร หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2555

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2557-2561 กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) (EASTWATER)
 • พ.ศ. 2556-2561 กรรมการบริหารและประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานฯ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • พ.ศ. 2557-2560 กรรมการและประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Directors Certificate Program รุ่น 105

ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

 • ด้านบริหารธุรกิจองค์กร

การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

 • ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี

นางญาณี แสงศรีจันทร์

 • กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ

 • 62 ปี

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

 • กรรมการอิสระ

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน
 • ไม่มี
บริษัท/หน่วยงานอื่น
 • ไม่มี

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ.2563 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
 • พ.ศ.2562 ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง
 • กรมบัญชีกลาง
 • พ.ศ.2560 - 2561 รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
 • พ.ศ.2559 ผู้อำนวยการกองระบบการคลังภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Directors Certificate Program รุ่น 258/2561

ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

 • การเงินการคลัง การพัสดุ
 • การจัดการภาครัฐ

การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

 • ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี

นายสิโรตม์ รัตนามหัทธนะ

 • กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ

 • 47 ปี

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

 • กรรมการ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • ที่ปรึกษาอิสระ
บริษัทจดทะเบียน
 • ไม่มี
บริษัท/หน่วยงานอื่น
 • ไม่มี

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ Kennedy-Western University สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร Wichita State University สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

 • 2562 - ปัจจุบัน อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) (องค์การมหาชน)
 • 2562 - ปัจจุบัน นักวิชาการ ประจำคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา
 • 2562 - ปัจจุบัน อนุกรรมาธิการและที่ปรึกษา ประจำคณะอนุกรรมาธิการ การเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะอนุกรรมาธิการการโทรคมนาคมและดาวเทียม และคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด การปฏิรูปประเทศ วุฒิสภา
 • 2562 - ปัจจุบัน เลขานุการ ประจาคณะกรรมาธิการศาล องค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร
 • 2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาชุดกฎหมายดิจิทัล 10 ฉบับ
 • 2558 - 2562 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประจำคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน
 • 2558 - 2562 อนุกรรมาธิการและที่ปรึกษา ประจำคณะอนุกรรมาธิการศึกษาเทคโนโลยีดาวเทียมเพื่อความมั่นคง คณะอนุกรรมาธิการสื่อสารมวลชน และ คณะอนุกรรมาธิการกิจการอวกาศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • ไม่มี

ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

 • ด้านการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ การประเมินผลองค์กร
 • กฎหมายการสื่อสาร กฎหมายดิจิทัล
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อสารมวลชน โทรคมนาคม วิศวกรรม

การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

 • ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี