เลขานุการบริษัท
ชื่อ-สกุล: นางสาวธนพร ทวีพาณิชย์
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการบริษัท / เลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
ประวัติการศึกษา:
 • นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประวัติการทำงาน:
 • 19 ส.ค. 56 - ปัจจุบัน, ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการบริษัท
 • 25 ต.ค. 54 - 18 ส.ค. 56, ผู้จัดการส่วนสารสนเทศบริษัทจดทะเบียน
 • 29 ก.ค. 54 - 24 ต.ค. 54, ผู้จัดการส่วนนักลงทุนสัมพันธ์
 • 25 พ.ค. 53 - 28 ก.ค. 54, ผู้จัดการส่วนสารสนเทศบริษัทจดทะเบียน ฝ่ายเลขานุการบริษัท
 • 14 มิ.ย. 48 - 24 พ.ค. 53, นักลงทุนสัมพันธ์อาวุโส ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
 • 17 ส.ค. 47 - 13 มิ.ย. 48, นักวิเคราะห์นโยบายและวางแผน ระดับ 7 ส่วนแผนวิสาหกิจ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

การผ่านหลักสูตรการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

 • Successful Formation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 25/2015
 • Anti Corruption : The practical Guide (ACPG) รุ่น 18/2015
 • Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่น 3/2015
 • Company Reporting Program (CRP) รุ่น 4/2012
 • Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 8/2007
 • Company Secretary Program (CSP) รุ่น 22/2007

หลักสูตรการอบรมอื่น

 • นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่น 7
 • ประกาศนียบัตรกฏหมายธุรกิจ รุ่น 15, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรพื้นฐานกฏหมาย และกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย