ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 15/03/2559
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 15,918
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 22.72
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15/03/2559 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 22,873
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 98.81

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. กระทรวงการคลัง 452,134,022 65.80
2. ธนาคารออมสิน 78,865,978 11.48
3. สำนักงานประกันสังคม 10,121,500 1.47
4. นายโสภณ มิตรพันธ์พานิชย์ 7,052,900 1.03
5. นายชาญชัย กุลถาวรากร 5,944,400 0.87
6. AIA Company Limited-APEX 4,272,900 0.62
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,957,422 0.58