ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 16/03/2560
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 14,118
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 22.72
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16/03/2560 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 21,104
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 98.84

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. กระทรวงการคลัง 452,134,022 65.80
2. ธนาคารออมสิน 78,865,978 11.48
3. สำนักงานประกันสังคม 10,121,500 1.47
4. นายฐานพัชร์ ธัญวัฒน์อภิโชติ 6,862,000 1.00
5. นางมยุรี วงแก้วเจริญ 6,500,000 0.95
6. นายโสภณ มิตรพันธ์พานิชย์ 6,380,400 0.93
7. นายชาญชัย กุลถาวรากร 5,930,000 0.86
8. นายพีรวัฒน์ ธรรมาภิมณฑ์ 5,200,000 0.76
9. นายศุภฤกษ์ มงคลสมัย 3,910,000 0.57