วิสัยทัศน์

องค์กรคุณภาพในธุรกิจสื่อสารที่เป็นหุ้นส่วนของสังคมไทย และก้าวไกลไปด้วยกัน

 

พันธกิจ

  1. เป็นสื่อกลางที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยตาม (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
  2. คัดสรรเนื้อหาที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
  3. ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการนำเสนอเนื้อหาผ่านทุกช่องทาง ให้สามารถเข้าถึงได้ ทุกที่ ทุกเวลา (Anytime, Anywhere)
  4. สร้างผลตอบแทนให้กับสังคม และผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน

 

ค่านิยมองค์กร