ประกาศ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ที่. 178/2557 เรื่อง นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (บมจ. อสมท) ยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส มีคุณธรรมและตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอีกททั้งได้ตระหนักดีว่าการให้สินบนและการคอร์รับปชั่นเป็นภัยร้ายแรง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรฐกิจและสังคม บมจ. อสมท จึงได้เข้าร่วมใน "แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต" เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด และประกาศใช้ "นโยบายต่อต้านคอร์ปรัปชั่น" เป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และจะดำเนินการสอบทานขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ธุรกิจ และรักษาชื่อเสียงของบริษัท โดยกรรมการผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างหรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามโนบายอย่างทั่วกัน

คณะกรรมการ บมจ. อสมท ในการประชุมครั้งที่ 28/2557 วันที่ 23 ธันวาคม 2557 จึงเห็นชอบให้ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

 1. ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เรื่องนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
 2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป
 3. ในประกาศนี้

  “นโยบาย” หมายความ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

  “คอร์รัปชั่น” (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้สัญญามอบให้ ให้คำมั่น เรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยช์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิ่นหรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

  “บุคคลของ บมจ. อสมท” หมายความว่า กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของ บมจ. อสมท

 4. บมจ. อสมท กำหนดนโยบายตามประกาศนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้ปรากฎถึงความโปร่งใส (Transparency) และภาระรับผิดชอบ (Accountability) ของ บมจ. อสมท และเพื่อให้ตระหนักถึงภัยอันร้ายแรงของการคอร์รัปชั่น ที่บั่นทอนผลประกอบการ ชื่อเสียงของ บมจ. อสมท และความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวมที่มีต่อ บมจ. อสมท
 5. บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ (Zero Tolerance) ไม่ว่าจะเป็นการกระทำของบุคลากรของ บมจ. อสมท หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจการของ บมจ. อสมท ดังนั้น บมจ. อสมท จะดำเนินการเพื่อให้นโยบายเป็นผลในทางปฏิบัติดังต่อไปนี้
  1. กำหนดมาตรการที่เข้มงวด เพื่อป้องกันการคอร์รัปชั่นไม่ให้เกิดขึ้นในการทำธุรกรรมทุกประเภทของ บมจ. อสมท ซึ่งครอบคลุมถึงการกระทำของบุคลากรของ บมจ. อสมท และคู่ค้าของ บมจ. อสมท โดย บมจ. อสมท จะต้องจัดให้มี
   • การทำงานที่มีการตรวจสอบถ่วงดุล ( Check and Balance)
   • การออกกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับจัดหาพัสดุและการใช้จ่ายเงินของ บมจ. อสมท
  2. ไม่ทำธุรกรรมกับบุคคล บริษัท หรือหน่วยงานใดที่ บมจ. อสมท ตรวจสอบว่ามีการกระทำที่เป็นการคอร์รัปชั่น
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของ บมจ. อสมท ยึดมั่นในการปฏิบัติ ด้วยมาตรฐานสุงสุดและมีจิตสำนึกต่อต้านการคอร์รัปชั่นในการปฏิบัติงาน
 6. บมจ. อสมท จัดให้มีมาตรการใดๆ โดยครอบคลุมถึง
  1. การประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชั่นภายในหน่วยงาน รวมทั้งการติดตามและตรวจสอบผลการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวอย่างเข้มงวดและสม่ำเสมอ
  2. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายในอย่างเข้มงวดสม่ำเสมอ
  3. การเก็บรักษาข้อมูลการทำธุรกรรม เพื่อให้พร้อมสำหรับการตรวจสอบ
  4. การจัดฝึกอบรมที่ต่อเนื่องให้แก่บุคลากรของ บมจ. อสมท
  5. การดำเนินการอื่นใดที่นอกเหนือจากข้อ (2) - ข้อ (4) ที่อาจจะมีขึ้นอีกในการป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชั่น
 7. บมจ. อสมท จะจัดให้มีการตรวจสอบใดๆ ที่มีประสิทธิภาพจากภายนอก โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและหรือหน่วยงานตรวจสอบอื่นใดที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
 8. ผู้อำนวยการใหญ่/กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท และฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้กำกับดูแลและมอบหมายให้มีการปฏิบัติตามนโยบายนี้ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กำกับดูแลและตรวจสอบระบบและมาตรการต่างๆ ที่บมจ. อสมท นำมาใช้ในการต่อต้านคอร์รัปชั่นว่า มีความเหมาะสมและเพียงพอหรือไม่
 9. บุคลากรของ บมจ. อสมท จะต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบาย โดยจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
  1. ปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของ บมจ. อสมท ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับวินัยและจรรยาบรรณของบุคลากรของ บมจ. อสมท อย่างเคร่งครัดและเป็นไปตามมาตรฐานสูงสุด
  2. ไม่เข้าไปมีส่วนร่วม ส่งเสริม หรือสนับสนุนการคอร์รัปชั่นอย่างเด็ดขาด
  3. ละเว้นเข้าร่วมการกระทำใดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตัวเองหรือบุคคลอื่น
  4. ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน โดยปฏิบัติตามมาตรการที่ใช้เกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ที่ใช้สำหรับการป้องกันการคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด
  5. ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของ บมจ. อสมท ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่กิจการของ บมจ. อสมท และหลีกเลี่ยงการใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินใดของ บมจ. อสมท ที่ขัดแย้งกับนโยบาย
  6. ป้องกัน สอดส่องดูแล และรายงานหรือแจ้งเบาะแสการกระทำหรือการพยายามกระทำการใดที่เป็นการคอร์รัปชั่น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ บมจ. อสมท กำหนดโดยเร็ว
  ในกรณีที่บุคลกรของ บมจ. อสมท คนใดกระทำหรือละเว้นการกระทำตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ หรือมีส่วนสนับสนุนการกระทำใดที่ขัดกับข้อกำหนดตามประกาศนี้ บมจ. อสมท จะดำเนินการ ทางกฎหมายต่อบุคลากรดังกล่างอย่างเคร่งครัด
 10. บมจ. อสมท ได้จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะเเส และกำหนดกระบวนการสอบสวนลงโทษสำหรับการกระทำของบุคลากรของ บมจ. อสมท ที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่นไว้แล้วและ บมจ. อสมท จะดำเนินการสอบสวนลงโทษบุคลากรของ บมจ. อสมท ที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่นตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
 11. ในกรณีที่มีการคอร์รัปชั่นของบุคลากรของ บมจ. อสมท และบุคคลใดที่เป็นการกระทำความผิดอาญาตามกฎหมายต่อ บมจ. อสมท จะดำเนินการร้องทุกข์ กล่าวโทษ หรือส่งเรื่องไปยังส่วนงานที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินคดีตามกฎหมาย

  ในกรณีที่การคอร์รัปชั่นของบุคลากรของ บมจ. อสมท และบุคคลใดก่อให้เกิดความเสียหายแก่ บมจ. อสมท ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายที่เกิดแก่ทรัพย์สินหรือชื่อเสียงเกียรติคุณ บมจ. อสมท จะใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากผุ้นั้น
 12. บมจ. อสมท จะร่วมและให้การสนับสนุนบุคคลและองค์กรใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์ในการต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อสร้างสังคมและสภาพแวดล้อมที่ปราศจากคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืนต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557


(นายเทวินทร์ วงศ์วานิช)
ประธานกรรมการ บมจ. อสมท