ผู้ช่วยศาสตราจารย์กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์

 • ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ

 • 48 ปี

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • ประธานกรรมการสรรหา
 • กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน
 • อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บริษัท/หน่วยงานอื่น
 • ไม่มี

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาโท การบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดและการเงิน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาเอก การบริหารธุรกิจ The University of South Australia, Adelaide, Australia

ประวัติการทำงาน

 • 2562-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • 2561-ปัจจุบัน อนุกรรมการบริหารงานบุคคลและบริหารงานพัฒนาองค์กร สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
 • 2558-2562 อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 2558-2561 รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศและเครือข่ายสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 2543-2558 อาจารย์ประจำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • ไม่มี

ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

 • การบริหารองค์กรและบริหารธุรกิจ (การตลาด การเงิน และการบริหารทรัพยากรมนุษย์)
 • กลยุทธ์ การวางแผนพัฒนา (การบริหารกลยุทธ์)

การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

 • ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี

นายประเวศ อรรถศุภผล

 • กรรมการตรวจสอบ

อายุ

 • 63 ปี

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการสรรหา

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน
 • ไม่มี
บริษัท/หน่วยงานอื่น
 • ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ประวัติการศึกษา

 • พ.ศ. 2547 นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พ.ศ. 2536 เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • พ.ศ. 2527 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พ.ศ. 2527 คุรุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2522 การศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
 • พ.ศ. 2560-2562 กรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2558-2560 กรรมการร่างกฎหมายประจำ (นักกฎหมายกฤษฎีกาเชี่ยวชาญ) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • ไม่มี

ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

 • การร่างกฎหมาย
 • การให้ความเห็นทางกฎหมาย

การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

 • ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี

พล.ต.ท.หญิง ศิริจันทร์ จันทร์แสงสว่าง

 • กรรมการตรวจสอบ

อายุ

 • 63 ปี

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการสรรหา

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน
 • ไม่มี
บริษัท/หน่วยงานอื่น
 • ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ประวัติการศึกษา

 • พ.ศ. 2547 นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พ.ศ. 2536 เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • พ.ศ. 2527 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พ.ศ. 2527 คุรุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2522 การศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
 • พ.ศ. 2560-2562 กรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2558-2560 กรรมการร่างกฎหมายประจำ (นักกฎหมายกฤษฎีกาเชี่ยวชาญ) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • ไม่มี

ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

 • การร่างกฎหมาย
 • การให้ความเห็นทางกฎหมาย

การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

 • ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี