ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ชื่อบริษัท บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ("บมจ. อสมท")
ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจหลักด้านกิจการสื่อสารมวลชน ซึ่งประกอบด้วย กิจการวิทยุโทรทัศน์ กิจการวิทยุกระจายเสียง (เครือข่ายสถานีวิทยุฯ บมจ. อสมท) หน่วยงานที่ให้บริการด้านข่าว (สำนักข่าวไทย) และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งกิจการที่ได้ร่วมดำเนินการ กับคู่สัญญาเอกชนตามสัญญาร่วมดำเนินกิจการ
บุคลากร ณ 31 ธันวาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 1,393 คน แบ่งเป็น
- ผู้บริหาร ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ขึ้นไป 12 คน
- พนักงาน 1,381 คน
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เลขทะเบียนบริษัท ทะเบียนเลขที่ 0107547000745 (เลขที่เดิม 0107574700743)
Home Page www.mcot.net
ทุนจดทะเบียน 3,835,000,000 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ จำนวน 767,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ทุนชำระแล้ว 3,435,496,050 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ จำนวน 687,099,210 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
ติดต่อ
สำนักงานใหญ่
โทรศัพท์ 0-2201-6000
โทรสาร 0-2245-1435
อีเมล์ contact@mcot.net
สำนักเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 0-2201-6210, 0-2201-6151, 0-2201-6664, 0-2201-6491
โทรสาร 0-2245-1854
อีเมล์ csmcot@mcot.net
ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ 0-2201-6388, 0-2201-6661
โทรสาร 0-2245-1854
อีเมล์ ir@mcot.net
ส่วนสื่อสารองค์กร
โทรศัพท์ 0-2201-6252, 0-2201-6253
โทรสาร 0-2246-1866
อีเมล์ pr@mcot.net
สำนักตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ 0-2201-6222
โทรสาร 0-2201-6490
อีเมล์ ia@mcot.net
บริษัทย่อย
ชื่อบริษัท บริษัท พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตรายการโทรทัศน์ให้กับ บมจ. อสมท และบริษัทอื่น
บุคลากร 10 คน
ที่ตั้งสำนักงาน อาคารอเนกประสงค์ (บมจ. อสมท) 63/1 ชั้น 11 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2248-2079-80
โทรสาร 0-2248-2081
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 49.0 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
ชื่อบริษัท บริษัท ซี้ดเอ็มคอท จำกัด *
ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตรายการวิทยุทางสถานีวิทยุฯ บมจ. อสมท การจัดคอนเสิร์ต ผลิตรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และเพลง รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
บุคลากร -
ที่ตั้งสำนักงาน อาคารอเนกประสงค์ (บมจ. อสมท) 63/1 ชั้น 11 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2201-6009
โทรสาร 0-2245-1832
ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 75,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 49.0 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
หมายเหตุ *คณะกรรมการ บมจ. อสมท ในการประชุมครั้งที่ 16/2559 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 มีมติเห็นชอบการยกเลิกกิจการ บริษัท ซี้ดเอ็มคอท จำกัด
ข้อมูลบุคคลอ้างอิง
นายทะเบียน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้ง ชั้น 1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาคารบี เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000
โทรสาร 0-2009-9991
ผู้สอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ที่ตั้ง ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2271-8158
โทรสาร 0-2618-5792