นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์

 • ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์

อายุ

 • 59 ปี

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

 • กรรมการ
 • ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
บริษัทจดทะเบียน
 • ไม่มี
บริษัท/หน่วยงานอื่น
 • ไม่มี

ประวัติการศึกษา

 • พัฒนาบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

 • ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (ทรงคุณวุฒิ)
 • ผู้อำนวยการสำนักนโยบายงบประมาณ (อำนวยการสูง)
 • ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 3 (อำนวยการสูง)

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • ไม่มี

ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

 • ด้านการบริหารจัดการ
 • ด้านการวางแผน งบประมาณ

การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

 • ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี

นายสิโรตม์ รัตนามหัทธนะ

 • กรรมการกิจการสัมพันธ์

อายุ

 • 46 ปี

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

 • กรรมการ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • ที่ปรึกษาอิสระ
บริษัทจดทะเบียน
 • ไม่มี
บริษัท/หน่วยงานอื่น
 • ไม่มี

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ Kennedy-Western University สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร Wichita State University สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

 • 2562 - ปัจจุบัน อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) (องค์การมหาชน)
 • 2562 - ปัจจุบัน นักวิชาการ ประจำคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา
 • 2562 - ปัจจุบัน อนุกรรมาธิการและที่ปรึกษา ประจำคณะอนุกรรมาธิการ การเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะอนุกรรมาธิการการโทรคมนาคมและดาวเทียม และคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด การปฏิรูปประเทศ วุฒิสภา
 • 2562 - ปัจจุบัน เลขานุการ ประจาคณะกรรมาธิการศาล องค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร
 • 2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาชุดกฎหมายดิจิทัล 10 ฉบับ
 • 2558 - 2562 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประจำคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน
 • 2558 - 2562 อนุกรรมาธิการและที่ปรึกษา ประจำคณะอนุกรรมาธิการศึกษาเทคโนโลยีดาวเทียมเพื่อความมั่นคง คณะอนุกรรมาธิการสื่อสารมวลชน และ คณะอนุกรรมาธิการกิจการอวกาศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • ไม่มี

ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

 • ด้านการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ การประเมินผลองค์กร
 • กฎหมายการสื่อสาร กฎหมายดิจิทัล
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อสารมวลชน โทรคมนาคม วิศวกรรม

การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

 • ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี