ผู้ช่วยศาสตราจารย์กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์

 • ประธานกรรมการสรรหา

อายุ

 • 48 ปี

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • ประธานกรรมการสรรหา
 • กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน
 • อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บริษัท/หน่วยงานอื่น
 • ไม่มี

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาโท การบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดและการเงิน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาเอก การบริหารธุรกิจ The University of South Australia, Adelaide, Australia

ประวัติการทำงาน

 • 2562-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • 2561-ปัจจุบัน อนุกรรมการบริหารงานบุคคลและบริหารงานพัฒนาองค์กร สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
 • 2558-2562 อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 2558-2561 รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศและเครือข่ายสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 2543-2558 อาจารย์ประจำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • ไม่มี

ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

 • การบริหารองค์กรและบริหารธุรกิจ (การตลาด การเงิน และการบริหารทรัพยากรมนุษย์)
 • กลยุทธ์ การวางแผนพัฒนา (การบริหารกลยุทธ์)

การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

 • ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี

นายประเวศ อรรถศุภผล

 • กรรมการสรรหา

อายุ

 • 63 ปี

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการสรรหา

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน
 • ไม่มี
บริษัท/หน่วยงานอื่น
 • ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ประวัติการศึกษา

 • พ.ศ. 2547 นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พ.ศ. 2536 เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • พ.ศ. 2527 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พ.ศ. 2527 คุรุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2522 การศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
 • พ.ศ. 2560-2562 กรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2558-2560 กรรมการร่างกฎหมายประจำ (นักกฎหมายกฤษฎีกาเชี่ยวชาญ) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • ไม่มี

ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

 • การร่างกฎหมาย
 • การให้ความเห็นทางกฎหมาย

การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

 • ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี

ผศ.ประเสริฐ อัครประถมพงศ์

 • กรรมการสรรหา

อายุ

 • 54 ปี

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการสรรหา
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน
 • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอทีพี30 จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท/หน่วยงานอื่น
 • อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท วิศวกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่น
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร Enterprise Risk Management (ERM)/ Business Continuity Management (BCM)
 • ประกาศนียบัตรโครงการสัมมนาผู้บริหารระดับสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Executive Forum)

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ.2559-ปัจจุบัน กรรมการบริหารโรงพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ.2557-ปัจจุบัน กรรมการกำกับบริหารความเสี่ยง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ.2557-ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง ศูนย์บริการวิชาการแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ.2535-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ.2557-2559 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ.2555-2561 ที่ปรึกษาอธิการบดี (ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ ความเสี่ยงและการจัดการคุณภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 171/2020

ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

 • ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์
 • การบริหารงานคุณภาพ
 • การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
 • การบริหารโครงการและการบริหารความเสี่ยงโครงการ และความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์
 • การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การวิเคราะห์การลงทุนและผลตอบแทนการลงทุน การวิเคราะห์เพื่อเพิ่มผลกำไร

การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

 • ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี