พล.ต.ท.หญิง ศิริจันทร์ จันทร์แสงสว่าง

 • ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

อายุ

 • 62 ปี

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน
 • ไม่มี
บริษัท/หน่วยงานอื่น
 • ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและเสริมสร้างธรรมาภิบาล สำนักงานประกันสังคม

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหาร การพัฒนา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ (การบริหารและพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ.2562 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างธรรมาภิบาล สำนักงานประกันสังคม
 • พ.ศ.2561 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • ไม่มี

ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

 • การเงินการคลัง
 • การบริหารจัดการภาครัฐ

การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

 • ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี

นางภัทรพร วรทรัพย์

 • กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

อายุ

 • 51 ปี

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

 • กรรมการ
 • กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

 • รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
บริษัทจดทะเบียน
 • กรรมการ PTT International Trading London LTD.
บริษัท/หน่วยงานอื่น
 • ไม่มี

ประวัติการศึกษา

 • การจัดการดุษฎีบัณฑิต (การจัดการภาครัฐ) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) University of Central Oklahoma,USA
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการทำงาน

 • 18 มิ.ย.2563 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์
 • 11 มิ.ย.2563 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประจำคณะอนุกรรมาธิการศึกษาผลกระทบ ด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน
 • 10 มี.ค.2563 - ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ แห่งชาติ
 • กรรมการ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
 • รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
 • ผู้อำนวยการสำนักการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง
 • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบการคลัง กรมบัญชีกลาง

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • ไม่มี

ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

 • ความชำนาญด้านการเงินการคลัง
 • การบริหารจัดการภาครัฐ

การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

 • ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี

นางญาณี แสงศรีจันทร์

 • กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

อายุ

 • 61 ปี

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

 • กรรมการอิสระ

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน
 • ไม่มี
บริษัท/หน่วยงานอื่น
 • ไม่มี

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ.2563 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
 • พ.ศ.2562 ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง
 • กรมบัญชีกลาง
 • พ.ศ.2560 - 2561 รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
 • พ.ศ.2559 ผู้อำนวยการกองระบบการคลังภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Directors Certificate Program รุ่น 258/2561

ความรู้ความชำนาญ หรือความจัดเจนในด้าน

 • การเงินการคลัง การพัสดุ
 • การจัดการภาครัฐ

การถือหุ้น บมจ.อสมท ทางตรงและทางอ้อม

 • ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

 • ไม่มี