โดยให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

  1. พิจารณานโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง และคู่มือการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท เพื่อขอความเห็นชอบก่อนนำไปสู่การปฏิบัติ
  2. สนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูง โดยกำหนดโครงสร้างของการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร พร้อมทั้งนำกลยุทธ์ด้านการบริหารความเสี่ยงไปสู่การปฏิบัติ โดยใช้วิธีการสร้างระเบียบปฏิบัติและการลงทุนในระบบที่เหมาะสม
  3. นำเสนอรายงานที่เกี่ยวกับความพอเพียงของระบบ และการควบคุมความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท
  4. ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมในการกำกับดูแลความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่าง ๆ ที่ผู้ประสานงานการบริหารความเสี่ยงรายงาน
  5. ทบทวนรายงานการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลประสิทธิผลการดำเนินงานทางการบริหารเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้
  6. สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ
  7. เจรจาต่อรองเพื่อให้การประเมินผลการดำเนินงานของ บมจ. อสมท เป็นไปอย่างเหมาะสม
  8. ประสานงานกับกระทรวงการคลัง และบริษัทที่ปรึกษา
  9. จัดทำบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของ บมจ. อสมท โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท และส่งให้บริษัทที่ปรึกษา และกระทรวงการคลังพิจารณาภายในระยะเวลาที่กระทรวงการคลังกำหนด

บมจ. อสมท ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหาร ความเสี่ยง ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญและเป็นเครื่องมือในการ บริหารงานที่จะทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ที่ได้กำหนดไว้ ช่วยลดความสูญเสียและเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขัน อีกทั้งยังเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการกำกับดูแล กิจการที่ดี (Good Governance) ดังนั้น จึงได้จัดให้มีการ บริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบขึ้น และพัฒนาระบบดังกล่าว อย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง เพื่อพิจารณาในระดับนโยบาย จัดตั้งฝ่ายบริหารความ เสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยรวม และปฏิบัติหน้าที่ประจำวันแทนคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง รวมทั้งได้แต่งตั้ง Risk Coordinator ซึ่งเป็น ตัวแทนของแต่ละหน่วยงานขึ้น เพื่อทำหน้าที่ติดตาม ประเมิน ผล และจัดทำรายงานความเสี่ยงในระดับของหน่วยงาน

ขณะเดียวกัน บมจ. อสมท ยังได้มีการกำหนดประเด็น ในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงไว้ใน Job Description ของ ทุกหน่วยงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนในองค์กรตระหนักและให้ ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว โดยถือเป็นหน้าที่และความรับผิด ชอบของทุกหน่วยงานในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดทำคู่มือการ บริหารความเสี่ยง และแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็น แนวทางในการดำเนินงาน รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผล ทบทวนความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์แวดล้อมทั้ง ภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ บมจ. อสมท ได้มีการกำหนดนโยบายการบริหาร ความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน ดังนี้ “บมจ. อสมท จะนำการบริหาร ความเสี่ยงมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการธุรกิจการ ผลิต แพร่ภาพ และกระจายเสียงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตาม มาตรฐานการออกอากาศในระดับสากล รวมทั้งจะพัฒนา ระบบการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและ พัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมใน กระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรมีความเสี่ยงอยู่ ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงการป้องกันมิให้สูญเสียโอกาสที่พึง ได้ ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ อันจะนำไปสู่การกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการสร้างมูลค่า เพิ่มให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน”

สำหรับปี 2551 บมจ. อสมท ได้ดำเนินการตาม กระบวนการบริหารความเสี่ยงด้วยการระดมสมอง ทั้งใน แนวทางจากบนลงล่าง (Top down) โดยคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและผู้บริหารระดับสูง และจากล่างขึ้นบนหรือจาก ระดับปฏิบัติ (Bottom up) เพื่อระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ตามสภาวะการณ์แวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2551 ทั้ง ที่มาจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก และทำการประเมิน ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง พร้อมทั้งจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงระดับองค์กรปี 2551 ที่มีการบูรณาการเชื่อมโยงกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของ บมจ. อสมท เพื่อตอบ สนองต่อรายการความเสี่ยงที่มีระดับความรุนแรงสูง จำนวน 6 ความเสี่ยง โดยรายละเอียดของแต่ละความเสี่ยงและการ บริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวแบ่งตามประเภทของความ เสี่ยง สามารถสรุปได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านการเงิน

ความเสี่ยงจากผลประกอบการอาจไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย

ความเสี่ยงจากผลประกอบการอาจไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย จากสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตที่ ผู้ประกอบการธุรกิจสื่อยังคงต้องเผชิญกับหลากหลายปัจจัย แวดล้อม ซึ่งอาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อการดำเนินงานและ ผลประกอบการของบริษัท ทั้งที่เป็นปัจจัยภายนอกและ ปัจจัยภายใน อาทิ ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐฯ ซึ่งแผ่ขยาย ผลกระทบเป็นวงกว้างทั่วโลก ภาวะเศรษฐกิจในประเทศเอง ที่ต้องเผชิญกับปัจจัยลบ ทั้งจากปัญหาความไม่แน่นอนทาง การเมืองที่มีผลต่อความเชื่อมั่นในการบริโภค ซึ่งส่งผลกระทบ ให้เกิดการชะลอการใช้จ่ายงบโฆษณาของภาคเอกชน ภาวะ การแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจสื่อที่รุนแรง การเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมของผู้บริโภค ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางด้าน กฎหมาย ทั้งการประกาศใช้ พ.ร.บ. ประกอบกิจการกระจาย เสียงและกิจการโทรทัศน์ และในส่วนของร่าง พ.ร.บ. องค์กร จัดสรรคลื่นความถี่ฯ ซึ่งล้วนแล้วแต่อาจส่งผลกระทบต่อการ บรรลุเป้าหมายด้านรายได้ขององค์กรได้

ดังนั้น เพื่อให้ บมจ. อสมท มีการดำเนินงานและ ผลประกอบการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงได้มีการ กำหนดมาตรการ/แผนงาน/กิจกรรม เพื่อที่จะลดความเสี่ยง หรือผลกระทบดังกล่าวที่จะเกิดขึ้น ทั้งในส่วนของเนื้อหาสาระ (Content) ครอบคลุมการจัดหาและผลิตรายการที่มีคุณภาพ ทั้งในและต่างประเทศ การวิจัย วิเคราะห์รายการ ผู้ชม ผู้ฟัง และคู่แข่ง และในส่วนของประสิทธิภาพการขาย ด้วยการ พัฒนาการตลาดและกลยุทธ์การขาย การ Synergy สื่อต่างๆ ที่ บมจ. อสมท มีอยู่เข้าด้วยกัน การรุกเข้าสู่ตลาดใหม่เพิ่มขึ้น รวมทั้งการปรับองค์กรให้มีความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น เสริมบุคลากรมืออาชีพ ตลอดจนการขยายรูปแบบ ธุรกิจ การพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นได้ และการทำธุรกิจ ให้ครบวงจรเพื่อเพิ่มมูลค่าสื่อ ซึ่งจะสามารถช่วยเสริมสร้าง ประสิทธิภาพทางด้านรายได้ให้เพิ่มสูงขึ้น

ขณะเดียวกัน บมจ. อสมท ยังคงให้ความสำคัญกับ การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายด้วยเช่นกัน โดยการที่กระทรวง การคลังได้กำหนดให้มีการนำเอาระบบบริหารจัดการเพื่อสร้าง มูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management : EVM) มาใช้เป็นแนวทางบริหารจัดการภายใน โดยใน การกำหนดศูนย์ EVM จะต้องมีการจัดสรรต้นทุนระหว่าง หน่วยงานภายในด้วยกัน ซึ่งช่วยสะท้อนให้เห็นได้ถึงต้นทุน ในการดำเนินงานที่แท้จริงของแต่ละหน่วยงานนั้น นับเป็นอีก เครื่องมือหนึ่งในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร ต้นทุน และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะ เป็นการสร้างมูลค่าขององค์กรให้สูงขึ้น

2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน

ความเสี่ยงจากการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ยัง ไม่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้ทันกาล

ท่ามกลางภาวะแวดล้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไป ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเทคโนโลยีและด้าน กฎหมาย หากระบบในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยไม่สามารถที่จะรองรับกับ สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและภาวะการแข่งขันได้อย่างทัน กาลแล้วนั้น ย่อมนำความเสี่ยงมาสู่องค์กรได้เช่นกัน ทั้งนี้ บมจ. อสมท ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการ ความเสี่ยงดังกล่าว โดยมุ่งให้เกิดการเตรียมความพร้อม แก่ บุคลากรเพื่อให้สามารถรองรับสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ได้อย่างทันกาล โดยมีการพัฒนาทั้งในส่วนของระบบในการ บริหารทรัพยากรบุคคล (HR Management) และระบบในการ พัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR Development) ให้มีความ สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ในปี 2551 บมจ. อสมท ได้เริ่มมีการนำตัวชี้วัด (Key Performance Indicators : KPI) มาทดลองใช้ในระดับ สายงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวัดและประเมินผล การดำเนินงานของหน่วยงานในระดับสำนัก และมีแนวทาง ที่จะพัฒนาในเชิงลึก โดยให้สามารถผูกโยงการประเมินผล การดำเนินงานกับผลตอบแทนที่จะสะท้อนให้เห็นได้อย่าง ชัดเจนและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นในลำดับต่อไป นอกจากนี้ ยังให้ ความสำคัญกับการทบทวนโครงสร้างองค์กร การจัดการอัตรา กำลัง การบริหารผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ในส่วนของ สภาพการจ้าง เพื่อให้สามารถรองรับการดำเนินธุรกิจในเชิงรุก ขณะเดียวกัน ยังมีการวางแผนเพื่อรองรับการขาดช่วงหรือ ขาดแคลนผู้บริหารในอนาคต ตลอดจนให้ความสำคัญกับการ สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการของระบบการ จัดการความรู้ (KM) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพตนเองให้แข่งขัน ได้ในเชิงธุรกิจมากยิ่งขึ้น และก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแห่ง การเรียนรู้ (Learning Organization) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ แก่องค์กรในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน

ความเสี่ยงจากการอาจถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย จากการออกอากาศผ่านสื่อของ บมจ. อสมท

บมจ. อสมท ในฐานะเป็นผู้ดำเนินการออกอากาศ รายการ จึงอาจมีความเสี่ยงที่ต้องรับผิดจากการถูกฟ้องร้อง เรียกค่าเสียหายอันเกี่ยวเนื่องกับรายการที่บริษัทออกอากาศ ผ่านเครือข่ายของบริษัท รวมถึงการทำให้เสียชื่อเสียง การ ละเลย การละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรหรือเครื่องหมายการค้า และการฟ้องร้องอื่นๆ ที่มีสาเหตุมาจากลักษณะและเนื้อหา ของรายการที่ออกอากาศ ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวอาจส่ง ผลกระทบ ทั้งในเรื่องของภาพลักษณ์ การยอมรับจาก ผู้ชม / ผู้ฟัง ความน่าเชื่อถือจากสาธารณะ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับ ความนิยมของผู้ชม / ผู้ฟัง ตลอดจนการถูกฟ้องร้องเรียก ค่าเสียหายที่เป็นตัวเงิน

อย่างไรก็ดี บมจ. อสมท ได้ดำเนินการจัดการต่อ ความเสี่ยงดังกล่าว โดยนอกเหนือจากการทำประกันเพื่อ ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแล้ว ทางสำนักงานกฎหมายยังได้มี การประสานและดูแลหน่วยงานปฏิบัติการทั้งทางด้านโทรทัศน์ วิทยุ และข่าว ให้มีการให้ความสำคัญและระมัดระวังให้เกิด ความรัดกุมยิ่งขึ้น ทั้งในลักษณะของการกำหนดมาตรการการ ควบคุมภายในที่ดี การกำหนดระเบียบ ขั้นตอนปฏิบัติงาน ตลอดจนการฝึกอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเสริมสร้างทักษะให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ช่วย ลดโอกาสการเกิดความเสี่ยงดังกล่าวได้ นอกจากนี้ ยังได้ ขยายขอบเขตการให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ผ่านสื่อ ดิจิตอล อาทิ เว็บไซต์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่มีแนวโน้มได้รับ ความนิยมต่อเนื่องด้วย

ความเสี่ยงจากการที่องค์กรยังไม่มีระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ (IT) ที่สมบูรณ์

พัฒนาการของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดการคิด ค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งต่อ พัฒนาการของอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนและโทรคมนาคม อาทิ การเปลี่ยนผ่านจากเทคโนโลยีอนาล็อก (Analog) มาเป็น เทคโนโลยีดิจิตอล (Digital) การสื่อสารแบบไร้สาย (Wireless) ทำให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันได้อย่างไร้ขีดจำกัด ซึ่งมี ผลต่อผู้ประกอบกิจการด้านสื่อสารมวลชนโดยตรงในการปรับ เปลี่ยนกระบวนการทำงานในด้านต่างๆ

ทั้งนี้ บมจ. อสมท เล็งเห็นถึงความจำเป็นใน การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร ให้ทันต่อการ เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงและการสูญเสีย โอกาสในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันให้แก่องค์กร โดย บมจ. อสมท มีแนวทางใน การปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในส่วนของ ปัจจัยพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Infrastructure) ให้มีความพร้อมในการรองรับระบบ ICT ที่จะเกิดขึ้นจากการ ขยายงานและธุรกิจใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และการ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การแจ้งเตือนให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมทั้งการเตรียมการ ให้เกิดความพร้อมในด้านการรักษาความปลอดภัยระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงาน ในภาพรวม

3. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงระดับนโยบาย

การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริษัท มีผลต่อการ กำหนดนโยบายและการดำเนินงานทุกด้านของบริษัทฯ อย่าง กว้างขวาง ทั้งด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย ภาพลักษณ์องค์กร ความ เชื่อมั่นของนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ บมจ. อสมท ได้ ดำเนินการรองรับความเสี่ยงดังกล่าวแล้วในระดับหนึ่ง โดยมี การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณาคุณสมบัติ และ ความเหมาะสมของผู้ที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ซึ่งต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และ นำเสนอคณะกรรมการ บมจ. อสมท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณาตามขั้นตอน โดยใช้กระบวนการที่โปร่งใส นอกจากนี้ ได้มีการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์ อักษรในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บริษัท ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย

ความเสี่ยงจาก พ.ร.บ. ประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจากนโยบายรัฐในการปฏิรูปสื่อ และการ ประกาศใช้ พ.ร.บ. ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน์ ซึ่งมีผลให้คลื่นความถี่ต้องถูกนำมาจัดสรรใหม่ บมจ. อสมท จึงมีความเสี่ยงที่อาจถูกลดจำนวนคลื่นความถี่ ในการประกอบกิจการ ขณะเดียวกัน ต้องขอรับใบอนุญาต ประกอบกิจการทางธุรกิจที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ประกอบกิจการและใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่ รวมถึงต้องนำ ส่งเงินรายปีเข้ากองทุนไม่เกินร้อยละ 2 ของรายได้จากการ โฆษณาทั้งทางตรงและทางอ้อม และในส่วนของร่าง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ จะมีผลให้เกิดความเสี่ยงที่อาจจะ ต้องแบ่งรายได้สัมปทานจากการอนุญาตให้เอกชนใช้คลื่น ความถี่จำนวนไม่เกินครึ่งหนึ่งของรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายให้ กับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสช.) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ เป้าหมายรายได้ขององค์กรได้เช่นกัน

อย่างไรก็ดี บมจ. อสมท ได้เตรียมการรองรับความ เสี่ยงดังกล่าว โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการ รองรับ พ.ร.บ. ว่าด้วยการประกอบกิจการฯ ดังกล่าวขึ้น เพื่อ ทำหน้าที่ศึกษาและจัดทำแนวทางการปรับตัวเพื่อรองรับใน ด้านต่างๆ ทั้งด้านโทรทัศน์ วิทยุ เทคโนโลยี และการบริหาร จัดการ รวมทั้งได้มีการพัฒนาและนำเอาแนวทางที่ได้มา ประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ภาพรวมขององค์กร (Strategic Roadmap) นอกจากนี้ บมจ. อสมท ยังได้มีการ เตรียมการเพื่อยื่นขออนุญาตฯ ตามข้อกำหนดของ พ.ร.บ. การประกอบกิจการฯ และร่าง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่น ความถี่ฯ ทั้งในส่วนของการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการ ต่อเนื่อง (ธุรกิจเดิมที่ทำอยู่แล้ว) และการยื่นขออนุญาตด้าน วิศวกรรม (รองรับธุรกิจใหม่) ไว้แล้วด้วยเช่นกัน